Město Rýmařov nabízí k prodeji nové parcely v Edrovicích

 MĚSTO RÝMAŘOV
ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

(obecní zřízení), v platném znění

zveřejňuje

v souladu s usnesením zastupitelstva města číslo 213/6/19 dne 27.06.2019 a číslo 371/9/19 ze dne 19.12.2019

ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ
a
VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

A. Předmět prodeje

Předmětem prodeje a této veřejné soutěže jsou současné části pozemků parc. č. 331/1 a 339/1,
oba v k.ú. Edrovice, z nichž byly dle geometrického plánu číslo 376-117a/2019 (viz příloha č. 1) nově odděleny vzniklé parcely: RD č. 1 (331/33), RD č. 2 (331/34), RD č. 3 (331/35), RD č. 4 (331/36), RD č. 5 (331/37), RD č. 6 (331/38), RD č. 7 (331/39), RD č. 8 (331/40), RD č. 9 (331/41), RD č. 10 (331/42), RD č. 11 (331/43), RD č. 12 (331/44), RD č. 13 (331/45), a to za účelem výstavby 13 rodinných domů, řešených v rámci stavby „Technická infrastruktura pro 13 RD Edrovice II.A“. Předmětem prodeje budou i části domovních vodovodních a kanalizačních přípojek, které vybudovalo město, jako odbočky k jednotlivým parcelám.

B. Způsob prodeje

Prodej proběhne formou nabídkové obálkové metody. Zájemci vloží svoji nabídku do obálky, na které musí být uvedena adresa, na niž bude možné zaslat oznámení o případném opožděném podání nabídky.
Obálka bude označená nápisem na přední straně obálky „NEOTEVÍRAT – PRODEJ PARCELY č. 331/xx, EDROVICE“, kde xx nahradí za požadované podlomení parcely. Takto označenou a zalepenou obálku doručí na podatelnu Městského úřadu Rýmařov, nám. Míru 230/1, 795 01 Rýmařov.
V obálce musí být list, na kterém bude uvedeno (vzorový list + formulář, včetně obálky – viz příloha č. 2):

Další informace zde https://www.rymarov.cz/1498-mesto-nabizi-k-prodeji-nove-parcely-v-edrovicich