Starosta Rýmařova vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky

STAROSTA MĚSTA RÝMAŘOV VYHLAŠUJE
v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pozici referenta/referentky odboru regionálního rozvoje – technik investic


Místo výkonu práce: Městský úřad Rýmařov
Předpokládaný nástup: 01. dubna 2020 popř. dle dohody
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Pracovní úvazek: 1,0
Platová zařazení: 10. platová třída – v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník
práce a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, vše ve znění pozdějších
předpisů,

 • osobní příplatek
  Nabízíme: možnost získání bytu, systém zaměstnaneckých výhod,
  Požadavky: splnění povinností dle § 6 odst. 4 a předpokladů dle § 4 zákona
  č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
  a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Požadované vzdělání:
  ▪ min. střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou (zákon č. 561/2004 Sb., školský
  zákon); popř.
  ▪ min. střední vzdělání technického směru s maturitní zkouškou (zákon č. 561/2004 Sb., školský
  zákon), s min. praxí 1 rok v investiční výstavbě; popř.
  ▪ ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním oboru stavebního
  směru nebo vyšší odborné vzdělání stavebního směru (zákon č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých
  školách); popř.
  ▪ ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním oboru
  technického směru nebo vyšší odborné vzdělání technického směru (zákon č. 111/1998 Sb.,
  zákon o vysokých školách), s min. praxí 1 rok v investiční výstavbě;
  Jiné požadavky:
  ▪ dobrá znalost práce na PC (zejména v programech Microsoft Office, internet)
  ▪ samostatnost, pečlivost, důslednost, organizační a koordinační schopnosti, schopnost týmové
  práce, odolnost vůči stresu,
  Výhodou (není podmínkou):
  ▪ řidičský průkaz skupiny B.
  ▪ znalost rozpočtování a cenové soustavy stavebních prací,
  ▪ orientace v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
  ▪ orientace v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (o obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Předpokládaný rozsah pracovní činnosti:
▪ komplexní zabezpečení investičních akcí města, zastupování investora zejména před dotčenými
orgány státní správy, zajištění projektové přípravy, kontrolní a administrativní činnost ve vztahu
k investičním akcím,
▪ dozorování staveb,
▪ tvorba plánů investic a oprav,
▪ zpracování podkladů pro žádosti o dotace,
▪ příprava výběrových řízení (předmět plnění, technické požadavky).
Písemná přihláška zájemce dle § 7 odst. 4 zákona 312/2002 Sb. musí obsahovat tyto náležitosti:
▪ jméno, příjmení a titul uchazeče,
▪ datum a místo narození uchazeče,
▪ státní příslušnost uchazeče,
▪ místo trvalého pobytu uchazeče,
▪ číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
▪ datum a podpis uchazeče.
K přihlášce přiložte
▪ životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
a dovednostech týkající se požadavků tohoto výběrového řízení,
▪ výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný
doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský
stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
▪ ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
▪ souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení.
V přihlášce dále uveďte
▪ kontaktní údaje – telefonní číslo nebo e-mailovou adresu
Místo podání přihlášky: Městský úřad Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov
Způsob podání: na výše uvedené adrese osobně v podatelně nebo poštou označené „Výběrové řízení
Referent/referentka regionálního rozvoje – Neotvírat“, doručeno nejpozději v den stanovené lhůty
pro podání přihlášky.
Lhůta pro podání přihlášky: 13.03.2020
Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Rozhodnutí
výběrové komise bude uchazečům oznámeno písemně až po ukončení výběrového řízení. Uchazeč
nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly. Souhlas se zpracováním osobních údajů je
zveřejněn a dostupný ke stažení na webových stránkách města: www.rymarov.cz.
Po ukončení výběrového řízení budou dokumenty s osobními údaji a výpis z RT zaslány doporučenou
zásilkou zpět uchazečům.


Bližší informace v případě dotazů podá vedoucí odboru regionálního rozvoje Ing. Miroslav Sigmund,
tel. 554 254 316, popř. personalistka Ing. Ivana Němcová, tel. 554 254 122.


Ing. Luděk Šimko v. r.
starosta města Rýmařov
Vyvěšeno na úřední desku dne: 13.02.2020