VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení dvou pozic strážník/strážnice Městské policie Rýmařov

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa podle zákona
č. 553/1991 Sb. o obecní policii a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění

STAROSTA MĚSTA RÝMAŘOV VYHLAŠUJE
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení dvou pozic strážník/strážnice Městské policie Rýmařov
Místo výkonu práce: Město Rýmařov
Předpokládaný nástup: dle dohody
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Pracovní úvazek: 1,0
Platová zařazení: 7. platová třída – strážník čekatel – do doby získání osvědčení o splnění
stanovených odborných předpokladů,

 1. platová třída – v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce
  a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
  zaměstnanců ve veřejných službách a správě, vše ve znění pozdějších
  předpisů + zvláštní příplatek + možnost přiznání osobního příplatku,
  Nabízíme: možnost získání bytu, systém zaměstnaneckých výhod,
  Popis pracovní činnosti:
  Strážník městské policie plní úkoly dle ustanovení § 2 zákona o obecní policii, jako zejména:
  ▪ přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
  ▪ dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
  ▪ dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
  ▪ se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost
  a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
  ▪ se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých
  povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
  ▪ se podílí na prevenci kriminality v obci,
  ▪ provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
  ▪ odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce,
  ▪ poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra (dále jen „ministerstvo“)
  na požádání údaje o obecní policii.
  Zákonné požadavky na zájemce:
  (dle § 4 zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, v platném znění):
  ▪ státní občan České republiky,
  ▪ fyzická osoba starší 18 let,
  ▪ bezúhonnost,
  M Ě S T O R Ý M A Ř O V
  náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov
  strana 2 (celkem 3)
  ▪ zdravotní způsobilost,
  ▪ střední vzdělání s maturitní zkouškou,
  ▪ spolehlivost,
  ▪ osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů.
  Jiné požadavky na zájemce:
  Požadované znalosti a dovednosti:
  ▪ velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC,
  ▪ řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidičská praxe,
  ▪ dobrá fyzická kondice,
  ▪ odolnost vůči stresu, samostatnost a flexibilita
  ▪ zbrojní průkaz skupiny D výhodou.
  Písemná přihláška zájemce bude obsahovat:
  ▪ označení výběrového řízení,
  ▪ jméno, příjmení a titul uchazeče,
  ▪ datum a místo narození uchazeče,
  ▪ státní příslušnost uchazeče,
  ▪ místo trvalého pobytu uchazeče,
  ▪ číslo občanského průkazu,
  ▪ kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailovou adresu,
  ▪ datum a podpis uchazeče.
  Výčet dokladů, které zájemce k písemné přihlášce přiloží:
  ▪ životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
  a dovednostech týkající se požadavků tohoto výběrového řízení,
  ▪ výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
  ▪ ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
  ▪ čestné prohlášení o bezúhonnosti ve smyslu ust. § 4a odst. 1 písm. b), c) zákona č. 553/1991 Sb.
  o obecní policii s odkazem na ust. § 4a odst. 2 tohoto zákona, které nesmí být starší 3 měsíců,
  ▪ čestné prohlášení o spolehlivosti ve smyslu ust. § 4b odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii
  s odkazem na ust. § 4b odst. 2, 4 tohoto zákona, které nesmí být starší 3 měsíců,
  ▪ čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 444/2008 Sb. o zdravotní
  způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie,
  ▪ ověřenou kopii platného osvědčení MVČR pro výkon povolání strážníka, pokud takové osvědčení
  uchazeč vlastní,
  ▪ souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení.
  Místo podání přihlášky: Městský úřad Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov.
  Způsob podání: na výše uvedené adrese osobně v podatelně nebo poštou označené „Výběrové řízení
  strážník Městské policie Rýmařov – Neotvírat“, doručeno nejpozději v den stanovené lhůty pro podání
  přihlášky.
  Lhůta pro podání přihlášky: 31.03.2020
  Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.
  Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
  Rozhodnutí výběrové komise bude uchazečům oznámeno písemně až po ukončení výběrového řízení.
  Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.
  Souhlas se zpracováním osobních údajů je zveřejněn a dostupný ke stažení na webových stránkách
  města: www.rymarov.cz.
  strana 3 (celkem 3)
  Po ukončení výběrového řízení budou dokumenty s osobními údaji a výpis z RT zaslány doporučenou
  zásilkou zpět uchazečům.
  Bližší informace v případě dotazů podá Ing. Luděk Šimko, starosta města Rýmařov, tel.: 554 254 130
  popř. Ing. Lenka Vavřičková, místostarostka města Rýmařov, tel: 554 254 131.
  Ing. Luděk Šimko v. r.
  starosta města Rýmařov
  Vyvěšeno na úřední desku dne: 24.02.2020
  Sejmuto z úřední desky dne: 31.03.2020