Pravidla o pachtu nebo pronájmu nemovitých věcí ve vlastnictví města Břidličná

I. Úvodní ustanovení

 1. Pravidla určují základní podmínky vyjmenovaných právních jednání, upravují
  způsob podávání a náležitosti žádostí o nájem, pacht nebo výpůjčku pozemků,
  postup pro projednávání a schvalování těchto žádostí, postup odboru HS – správy
  majetku při přípravě písemných materiálů a postup Rady města Břidličná (dále jen
  „RM“) při projednávání těchto žádostí a podmínky uzavírání nájemních smluv,
  pachtovních smluv a smluv o výpůjčce pozemků.
 2. Schválení nebo neschválení nájmu, pachtu nebo výpůjčky přísluší RM v souladu s §
  102 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), v platném znění (dále
  jen “zákon o obcích“).
 3. Nájem, pacht nebo výpůjčka pozemků jsou projednávány na základě došlých
  žádostí nebo nabídkového řízení s tím, že k podání žádosti lze využít formulářů
  Žádost o nájem, pacht, výpůjčku, které jsou k dispozici na internetových stránkách
  města Břidličná.
 4. Pronájem a propachtování nemovitostí ve vlastnictví města zajišťuje, odbor HS –
  správa majetku, MěÚ Břidličná.
  II. Stanovení sazeb nájemného a pachtovného podle účelu
  Výši nájemného a pachtovného z nájmu a pachtu nemovitostí schvaluje RM, která vychází
  z níže uvedených sazeb. Takto stanovené sazby budou sazbami minimálními.
  Sazby nájemného a pachtovného:
  Učel nájmu/pachtu
 5. Sazba
  Pozemky sloužící jako zahrádkářské osady 3 Kč/m2/rok
  Pozemky sloužící jako zahrady, zahrádky u domu nebo 5 Kč/m2/rok
  zázemí nemovitých věcí, které jsou s nimi ve funkčním
  celku
  Pozemky určené pro drobné chovatele a pěstitele 15 Kč/m2/rok
  Pozemky zastavěné stavbami trvalého charakteru – domy 30 Kč/m2/rok
  bytové a nebytové, garáže apod.
  Všechny jiné pozemky, např. louky, pole, dvory 2 Kč/m2/rok
  nájem za účelem údržby pozemků (kosení trávy)
  Pozemky sloužící pro provozování zemědělské činnosti 0,30 Kč/m2/rok
  Pozemky sloužící k podnikání 30 Kč/m2/rok
  Pozemky sloužící k umístění zařízení pro rozšíření služeb 30 Kč/m2/rok
  veřejnosti (např. dobíjecí stanice pro elektromobily,
  elektrokola apod.)
  Pozemky sloužící k účelům výše nespecifikovaným 30 Kč/m2/rok
  III. Příprava nájmu, pachtu
 6. Záměr nájmu, pachtu nebo výpůjčky pozemků z vlastního podnětu nebo na základě
  podané žádosti – správa majetku zajistí podklady a doporučí RM schválit nebo
  neschválit záměr nájmu, pachtu nebo výpůjčky pozemků. Po schválení záměru
  nájmu, pachtu nebo výpůjčky pozemků RM, zajistí správa majetku zveřejnění
  záměru obvyklým způsobem, na úřední desce v souladu s ustanovením § 39 zákona
  o obcích po dobu nejméně 15 kalendářních dnů. Pokud ke zveřejněnému záměru
  nájmu, pachtu nebo výpůjčky pozemků bude doručena jen jedna nabídka a
  nebudou mu doručeny žádné písemné připomínky, zpracuje správa majetku
  materiál k projednání a přijetí usnesení v RM. V případě, že ke zveřejněnému
  záměru nájmu, pachtu nebo výpůjčky pozemků bude doručeno více nabídek než
  jedna nebo mu budou doručeny písemné připomínky, správa majetku zpracuje
  kompletní a doplněný materiál k projednání v RM k přijmutí konečného rozhodnutí.
 7. Podklady pro rozhodování RM ve věci nájmu nebo pachtu nemovitostí ve vlastnictví
  města:
  a) žádost o pronájem/pacht nemovitosti na předepsaném formuláři;
  b) výpis z katastru nemovitostí;
  c) kopie katastrální mapy nebo ortofoto mapy s vyznačením polohy předmětu
  nemovitosti;
  d) fotodokumentace předmětu žádosti o nájem/pacht nemovitosti;
  e) v případě, že je žadatelem fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, výpis
  ze živnostenského rejstříku nebo z obchodního rejstříku;
  f) v případě výběru nejvhodnějšího zájemce obálkovou metodou listiny
  z uskutečněného výběrového řízení.
 8. Žádost nebude předložena RM k projednání, pokud je žadatel dlužníkem města.
  Správa majetku tuto skutečnost písemně sdělí žadateli.
 9. Pokud žadatel nejméně dvakrát nereaguje na výzvy o doplnění žádosti či nepřijímá
  korespondenci, je žádost po druhém neúspěšném doručení výzvy nebo
  korespondence vyřazena z dalšího projednávání a toto se pokládá za odstoupení od
  žádosti.
 10. Pokud RM neschválí záměr na pronájem/pacht, správa majetku písemně žadatele
  informuje a žádost se tímto považuje za vyřízenou. Na opakované žádosti ve stejné
  věci se stejným obsahem odpovídá správa majetku v souladu s usnesením RM,
  pokud nedojde k podstatné změně okolností.
  IV. Postup při realizaci nejvhodnějšího zájemce obálkovou metodou
 11. Výběr nejvhodnějšího zájemce obálkovou metodou (dále jen „výběr nájemce“) se
  realizuje výběrovým řízením.
 12. Zájemcem se pro účely této metody rozumí fyzická osoba, fyzická osoba podnikající
  nebo právnická osoba, která podá nabídku v rámci výběrového řízení.
 13. Pro účast na výběrovém řízení musí být splněny tyto základní podmínky:
  a) musí být dodržena minimální nabídková cena, pokud je stanovena,
  b) musí být dodrženo místo pro odevzdání nabídek, kterým je zpravidla podatelna
  městského úřadu,
  c) musí být dodržen konečný termín pro odevzdání nabídek, který je zpravidla
  specifikován v záměru, popřípadě ve výzvě k účasti na výběrovém řízení,
  d) nabídka musí obsahovat všechny náležitosti uvedené v odst. (10) tohoto článku,
  e) nabízená cena musí být uvedena v Kč/m2/rok,
  f) nabídka musí být předložena v českém jazyce,
  g) obálka s nabídkou musí být náležitě zalepena,
  h) pokud nebude splněn termín dle písm. c) tohoto článku, není zadavatel svým
  rozhodnutím dále vázán, soutěžní návrh zájemce je vyřazen, a nastupují na jeho
  místo další zájemci v sestupném pořadí dle výše nabídkové ceny,
  i) zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s výběrovým řízením,
  j) zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo nevybrat žádného
  zájemce,
  k) jeden zájemce může podat pouze jednu nabídku.
 14. Za účelem realizace výběrového řízení RM jmenuje tří až pětičlennou komisi pro
  výběr nejvhodnějšího zájemce o pronájem/pacht nemovitostí ve vlastnictví města.
 15. Výběrová komise po doručení všech nabídek zkontroluje neporušenost
  obálek, otevře obálky, zhodnotí správnost a úplnost nabídek a připraví zápis z
  otevírání obálek.
 16. Výběrová komise nabídky zhodnotí a doporučí RM pořadí zájemců. Z jednání
  výběrové komise se zhotoví zápis.
 17. V případě, že výběrové řízení proběhne neúspěšně, tj. nikdo se nepřihlásil, nebo
  žádný ze zájemců nesplnil požadované podmínky pronájmu/pachtu, rada města
  může:
   snížit hranici minimální nabídkové ceny pro opakované výběrové řízení,
   zrušit záměr na pronájem/pacht.
 18. Jako nejvhodnější zájemce se při výběru zájemce stává osoba, o jejímž návrhu
  rozhodla RM jako o osobě k uzavření nájemní nebo pachtovní smlouvy. Správa
  majetku neprodleně písemně vyrozumí všechny zájemce o výsledcích výběrového
  řízení.
 19. V případě, že zadavatel obdrží dva nebo více návrhů se stejnou nejvyšší nabídnutou
  cenou a nerozhodne dle dalších kritérií, vyzve zadavatel všechny osoby, které
  nabízely nejvyšší nabídnutou cenu, aby učinily další nabídku, která bude vyšší, než
  byla jimi původně nabízená cena. Ve výzvě
  uvede zadavatel termín a způsob podání dalších nabídek.
  V. Podmínky uskutečnění pronájmu nebo pachtu a uzavření nájemní
  smlouvy
 20. O pronájmu nebo pachtu nemovitostí ve vlastnictví města konkrétnímu zájemci za
  konkrétním účelem rozhoduje RM.
 21. V případě změny účelu pronájmu nebo pachtu nemovitostí je nutno upravit náležitě
  dodatkem znění Smlouvy o nájmu nebo Pachtovní smlouvy, včetně příslušné sazby.
 22. Znění Smlouvy o nájmu pozemku nebo Pachtovní smlouvy vypracovává
  pronajímatel – město. Znění této smlouvy je závazné.
  VI. Neoprávněné užívání nemovitostí
 23. V případě, kdy je pozemek ve vlastnictví města užíván, aniž by byla s uživatelem
  uzavřena nájemní, pachtovní nebo jiná smlouva opravňující uživatele k užívání
  pozemku města, bude město postupovat tak, že bude po uživateli uplatňovat
  peněžité plnění a to podle druhu užívaného pozemku a účelu jeho využití dle čl. II
  těchto pravidel. Tento postup se považuje za vydání bezdůvodného obohacení ve
  smyslu ust. § 2991 a § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
  znění (dále jen “zákona“).
 24. Dojde-li mezi neoprávněným uživatelem a městem k dohodě o narovnání podle ust.
  § 1903 zákona, kterou budou vyřešeny nároky města za období neoprávněného
  užívání pozemku (bezdůvodné obohacení na úkor města), je možné s neoprávněným
  uživatelem uzavřít následně pro další užívání pozemku příslušnou smlouvu, kterou
  bude upraven jeho majetkoprávní titul k užívání pozemků pro následující období.
 25. Na uzavření smlouvy s neoprávněným uživatelem pro účely jeho budoucího užívání
  pozemku není právní nárok.
 26. V případě, že k uzavření výše uvedené dohody o narovnání mezi neoprávněným
  uživatelem a městem nedojde, vyzve město neoprávněného uživatele k vyklizení
  pozemku, nevyklidí-li jej neoprávněný uživatel po výzvě města, bude toto vyklizení
  vymáháno soudně. Totéž platí i o uplatnění oprávněných nároků města o vydání
  bezdůvodného obohacení spočívajícího v užívání pozemku města uživatelem bez
  právního důvodu.

  VII. Zvláštní ustanovení
 27. RM bude o nájmu/pachtu nemovitostí ve vlastnictví města v každém jednotlivém
  případě rozhodovat samostatně.
 28. RM si vyhrazuje právo ve výjimečných případech se ve svém rozhodnutí odchýlit od
  těchto Pravidel a rozhodnout, že nájem/pacht bude uskutečněn jiným způsobem.
  VIII. Závěrečná ustanovení
 29. Pravidla byly schváleny RM pod č. usn.: 46/4 ze dne 26.02.2020
 30. Dle těchto Pravidel bude postupováno u všech žádostí a případů posuzovaných RM
  ode dne 01.03.2020, včetně.
 31. U stávajících nájemních, pachtovních vztahů bude cena nájemného, pachtovného
  upravena od 01.01.2021 dodatkem k nájemní/pachtovní smlouvě.
 32. V Břidličné dne 27.02.2020
  Miroslav Kladníček v.r.
  Starosta města Břidličná