Jak bude pokračovat uvolňování vládních opatření?

Vláda k 23. dubnu 2020 aktualizovala harmonogram předpokládaného uvolnění krizových opatření, který je v tuto chvíli připraven pro případ pozitivní epidemiologické situace. Dále uváděné provozovny, služby a činnosti mohou být otevřeny pro veřejnost za dodržení přesně definovaných hygienických podmínek a pouze v případě, že nedojde ke zhoršení epidemiologické situace.

11. května 2020

 • všechny provozovny v nákupních centrech
 • provozovny nad 2 500 m2, které nejsou v nákupních centrech
 • restaurace, hospody, bufety, kavárny, vinotéky, pivotéky s prodejem přes výdejní okénko a v rámci venkovních (letních) zahrádek
 • holičství a kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby
 • muzea, galerie a výstavní síně
 • zámky, hrady, skanzeny (venkovní prostory)
 • venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců s vyloučením veřejnosti
 • možnost individuální přípravy žáků a studentů SŠ, konzervatoří a VOŠ ve školách na závěrečné/maturitní zkoušky a absolutoria
 • individuální výuka na základních uměleckých školách a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky
 • prezenční výuka ve školách při dětských domovech se školou, výchovných a diagnostických ústavech

25. května 2020

 • restaurace, hospody, bufety, kavárny, vinotéky, pivotéky (vnitřní prostory)
 • hotely, venkovní kempy a další ubytovací zařízení (včetně jejich restaurací a kaváren)
 • taxislužby (dosud nepovolené)
 • živnosti, při kterých je porušována integrita kůže (tetování, piercing)
 • divadla, zámky, hrady a ostatní kulturní aktivity za přesně definovaných podmínek
 • kulturní, společenské, sportovní akce (počet osob bude specifikován)
 • zotavovací akce apod. pro děti do 15 let věku
 • svatby za specifických hygienických podmínek
 • zoologické, botanické a dendrologické zahrady (včetně vnitřních prostor)
 • možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin – doporučeno 15 dětí ve skupině (jedno dítě v lavici), bez možnosti měnit složení skupin, roušky doporučeny (o nošení/nenošení rozhodne vyučující), povinně pak roušky ve společných prostorách školy. Ochrana rizikových skupin pedagogických i nepedagogických zaměstnanců bude zajištěna pokračováním v domácí karanténě.
  Ochrana rizikových skupin žáků a rizikových rodinných příslušníků žáků sdílejících s nimi společnou domácnost bude zajištěná pokračováním distanční výuky z domu. Uvedená možnost platí i pro některé typy speciálních základních škol (pro zrakově postižené, žáky s vadami řeči).
  Základní školy ani střední školy nebudou do 30. 6. 2020 otevřeny pro povinnou školní docházku, resp. vzdělávání (s výjimkami uvedenými v ostatních částech textu); platí to i pro ostatní speciální základní školy (pro žáky s mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem apod.).
  Doporučený počet žáků ve školní skupině je 15 s možností navýšení dle místních podmínek tak, aby byla podle možnosti dodržená zásada jednoho dítě v lavici. Složení jednotlivých skupin je neměnné. Dítě nemůže skupiny měnit.
  Nošení roušek v průběhu vyučování je doporučené, při výuce v lavicích může vyučující rozhodnout dle potřeby i jinak. Roušky musí mít dětí u aktivit ve vzájemné blízkosti např. při skupinové práci.
  Nošení roušek je povinné mimo třídu ve všech společných prostorách školy nebo školského zařízení.
  Vzájemný kontakt různých školních skupin bude omezený. Doporučeno je zřízení provizorní šatny v rámci zadní části třídy a dohled na chodbách o přestávkách.
  Provoz školní družiny, školního klubu ani zájmové kroužky nad rámec jedné skupiny nejsou povoleny, stejně jako tělesná výchova.
  Otevření jídelen se zváží až následně podle aktuální epidemiologické situace a místních podmínek, pokud jde o možnost oddělení jednotlivých školních skupin.
  Přijetí dítěte do školní skupiny bude podmíněno podepsáním čestného přehlášení zákonného zástupce dítěte o nerizikovosti žáka a dalších osob, které s ním sdílejí společnou domácnost (dítě nebo rodinný příslušník sdílející společnou domácnost bez definované chronické nemoci a do věku 65 let).
  Ministerstvo zdravotnictví pravděpodobně doporučí zřizovatelům předškolních zařízení jejich otevření k tomuto datu za přesně stanovených podmínek.

1. června 2020

 • Možnost realizace maturitních a závěrečných zkoušek a absolutorií na konzervatořích a vyšších odborných školách.
 • Omezená možnost realizovat praktické vyučování (odborný výcvik) na středních a vyšších odborných školách – podmínky obdobné jako u školních skupin.

Ostatní činnosti budou povoleny následně během června dle aktuální epidemiologické situace. Vývoj můžete sledovat na speciálních stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR věnovaných boji s koronavirem.24. duben 2020