Jak funguje kurzarbeit a kolik stát přispěje firmám na platy.

Více než dva týdny čekaly firmy na schválení programu Antivirus. Z něj mají pokrýt náklady na mzdy svých zaměstnanců, aby je nemusely začít ve velkém propouštět. V pondělí mohou konečně požádat o peníze. Kdo a na jakou výši náhrady dosáhne a za jakých podmínek? Aktuálně.cz přináší podrobnosti programu tak, jak jej schválila vláda.

Vládou schválený materiál kurzarbeitu ministerstva práce a sociálních věcí uvádí, že pomoc směřuje k zaměstnavatelům, jejichž činnost je ohrožena v důsledku šíření nákazy koronavirem. Je určena pouze na částečnou úhradu mezd zaměstnancům, část budou muset firmy vyplatit ze svého.

Cílem je předejít propouštění. „Přímé náklady státu na zvýšení nezaměstnanosti o každé jedno procento odhadujeme na přibližně 1,7 miliardy korun,“ uvádí k důvodům pomoci mimo jiné materiál ministerstva. 

Z programu Antivirus bude možné hradit příspěvek na náhradu uznatelných nákladů zaměstnavatelů vzniklých po 12. březnu včetně, kdy došlo k vyhlášení nouzového stavu. A to do 30. dubna. Případné prodloužení je podmíněno schválením vládou.

„MPSV žádá zaměstnavatele o shovívavost a trpělivost v průběhu administrace žádosti. Je očekávána výrazná poptávka, zejména v prvních dnech od zahájení přijímání žádostí, přičemž administrace příspěvku vyžaduje jistý čas. Proces vyřízení žádostí a následného vyúčtování může trvat i několik dnů,“ uvádí ministerstvo.

Podle schválené předlohy by stát měl nyní vyplácet na základě důvodu omezení výroby a služeb dva příspěvky.

  • Při karanténě a uzavřených provozech poskytne 80 % vyplacené náhrady či výdělku včetně pojistných odvodů do výše 39 tisíc korun měsíčně na jednoho zaměstnance.
  • Při výpadku pracovníků a surovin či snížení poptávky pak 60 % superhrubé mzdy do limitu 29 tisíc korun měsíčně. 

Hospodářská komora konečnou podobu kurzarbeitu přijala. „Vláda tak vyslyšela volání podnikatelů po vyšších limitech náhrad, aby byla zachována i konkurenceschopnost firem s vyšší přidanou hodnotou a vyšší mzdovou hladinou. V současné chvíli je klíčové, aby státní správa opatření co nejrychleji zúřadovala a konkrétní pomoc, respektive peníze co nejdříve viděli podnikatelé na svých účtech. Mnoho podnikatelů se nachází na samé hraně existence a každý den prodlení by pro ně mohl být poslední kapkou,“ uvedl šéf komory Vladimír Dlouhý. 

Podporu z Programu Antivirus mohou získat všichni zaměstnavatelé ve mzdové sféře alespoň s jedním zaměstnancem. A musí se jich týkat jeden ze dvou schválených režimů:

  • firma byla nucena kvůli karanténě uzavřít provozy
  • činnost firmy byla omezena výpadkem pracovníků a surovin či snížením poptávky 

Příspěvek se poskytuje výhradně na zaměstnance, kteří jsou v době, kdy zaměstnavatel podává vyúčtování, stále jeho zaměstnanci a nebyla jim ke dni podání tohoto vyúčtování dána výpověď, ani nejsou ve výpovědní době.

Příspěvek se poskytuje pouze v případě, že zaměstnavatel skutečně vyplatil zaměstnancům mzdy, respektive náhrady mezd, a řádně z nich odvedl povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění a na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. 

Tento režim se vztahuje na případy uzavření či omezení provozu kvůli krizovým nebo mimořádným opatřením. Zaměstnancům tak firma vyplácí náhradu mzdy ve výši 100 procent výdělku. 

Patří sem i situace, kdy zaměstnanec nemohl vykonávat práci z důvodu nařízení karantény a opět mu firma vyplácí náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku.

  • Za karanténu je také považována izolace a eNeschopenka v případě, že v poli „profese“ je vyznačeno slovo „karanténa“.

Příspěvek je v tomto případě vyplácen zaměstnavateli jako kompenzace za zákonnou náhradu mzdy, a to ve výši odpovídající 80 % vyplacené náhrady mzdy, včetně odvodů. Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance je odvozena od aktuální průměrné mzdy a činí 39 tisíc korun. 

Jak žádat?

Zaměstnavatel podá žádost o poskytnutí příspěvku prostřednictvím webové aplikace na webových stránkách úřadu práce. Povinnou součástí žádosti je:  

  • Doklad o zřízení účtu, na který bude úřad práce zasílat finanční prostředky. 
  • Doklad o zastupování zaměstnavatele (oprávněné osobě), v případě, je-li vyřizováním žádosti pověřena jiná osoba než osoba oprávněná jednat jménem žadatele. 

Dohoda se generuje automaticky po vyplnění žádosti. Pokud by úřad zjistil po doručení chybu, žadateli zašle informaci o stornu žádosti a specifikaci chyby. Dohoda se má za uzavřenou, pokud bude podepsaná úřadem a zaslána žadateli zpět datovou schránkou nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem. 

Firma provede uzávěrku mezd a evidence docházky za příslušný kalendářní měsíc, v řádném termínu vyplatí zaměstnancům náhrady mezd a odvede povinné odvody. Poté předloží opět přes web vyúčtování, které bude obsahovat seznam zaměstnanců a jejich rodných čísel nebo evidenčních čísel pojištěnců, na které požaduje příspěvek. 

Úřad zkontroluje na sociální správě, zda zaměstnanci jsou skutečně zaměstnanci, a teprve pak peníze pošle na účet zaměstnavatele.