Jednorázový státní příspěvek pro OSVČ

Živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné mohou žádat o jednorázový příspěvek ve výši 25 000 Kč jako kompenzaci dopadů krize související s vyhlášením nouzového stavu.

O jednorázový příspěvek je možno si požádat až do konce června, proto žadatelé nemusí za všech okolností s žádostmi spěchat. Na částku ve výši 25 000 Kč bude mít nárok OSVČ, která o ni požádá a prohlásí splnění několika základních požadavků:

  • jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně),
  • vykonávaná činnost je činností hlavní,
  • vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, pokud OSVČ současně nevykonává zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění – podnikající studenti do 26 let, osoby na mateřské nebo rodičovské dovolené, pečující o zdravotně postiženou osobu, podnikající invalidní a starobní důchodci apod.,
  • OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020 – případně může jít také o OSVČ, která svou činnost aktivovala později, za předpokladu, že její činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (sezónní podnikání),
  • OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády (a to zejména z některého z důvodů, jako je nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti).

Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.

Příspěvek nebude podléhat zdanění. Vyplněný formulář žádosti se podává finančnímu úřadu, u kterého OSVČ podává daňové přiznání k dani z příjmů, a to ideálně elektronicky (přes Elektronická podání pro Finanční správu či datovou schránkou) nebo e-mailem na elektronickou adresu zveřejněnou na formuláři (liší se podle územního pracoviště finančního úřadu). Žádost lze podat i v listinné podobě (zaslat poštou nebo zanést na úřad, kde jsou umístěny speciální sběrné boxy).

Podrobnější informace o kompenzačním bonusu najdete na webových stránkách Ministerstva financí ČR.