Maloobchodní prodej a prodej služeb – nová krizová opatření vlády

Vláda ČR na základě soudního rozhodnutí znovu nastavila pravidla pro maloobchodní prodej a prodej služeb s provozovnách. 

 Vláda s účinností od 24. dubna 2020 zakázala maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách s výjimkou:

 • prodeje potravin,
 • prodeje pohonných hmot,
 • prodeje paliv,
 • prodeje hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
 • lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků,
 • prodeje malých domácích zvířat,
 • prodeje krmiv a dalších potřeb pro zvířata,
 • prodeje brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
 • prodeje novin a časopisů,
 • prodeje tabákových výrobků,
 • služeb prádelen a čistíren, nejde-li o samoobslužnou prádelnu a čistírnu,
 • oprav silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob,
 • odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,
 • prodeje náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
 • provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,
 • prodeje zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
 • pokladního prodeje jízdenek,
 • lázeňských zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská léčebně rehabilitační péče,
 • provozování pohřební služby,
 • prodeje květin,
 • provádění staveb a jejich odstraňování, projektová činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
 • prodeje textilního materiálu a textilní galanterie,
 • servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
 • realitního zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
 • zámečnictví, oprav, údržby a instalací strojů a dalších výrobků pro domácnost,
 • provozování pohřebiště, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo
 • lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,
 • myčky automobilů,
 • prodeje domácích potřeb, pokud lze v provozovně nakoupit ochranné prostředky dýchacích cest,
 • jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének,
 • rukavice nebo dezinfekci,
 • hobbymarketů, prodejen stavebnin a stavebních výrobků a železářství,
 • prodeje a servisu jízdních kol,
 • sběru a výkupu surovin a kompostáren,
 • prodeje nových a ojetých silničních vozidel,
 • řemeslných oborů s výjimkou provozoven, ve kterých dochází ke kontaktu poskytovatele služby
 • s povrchem těla zákazníka (např. holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra),
 • turistických informačních center, pokud prodej uvedeného zboží nebo služby představuje převážnou část činnosti dané provozovny.

Zákaz maloobchodního prodeje se dále nevztahuje na

 • činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona,
 • prodej potravin v provozovnách, pro které prodej potravin sice nepředstavuje převážnou část činností dané provozovny, avšak část provozovny, ve které se prodávají potraviny, je oddělena od ostatních částí provozovny,
 • na farmářské a ostatní venkovní trhy a tržiště, pro které se nařizuje, aby byla dodržována následující pravidla:
  • neprodávat potraviny výlučně určené k bezprostřední konzumaci,
  • zajistit odstupy mezi stánky, stolky neb jinými prodejními místy nejméně 2 metry,
  • aktivně zajišťovat, aby zákazníci mezi sebou udržovali odstup nejméně 2 metry,
  • umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
  • zajistit, aby pracovníci prodejních míst nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků,
  • prodávat zboží bez možnosti ochutnávky nebo konzumace potravin a pokrmů nebo zkoušení oblečení na místě.

Od pondělí 27. dubna se pak zákaz nevztahuje ani na

 • provozovny, jejichž plocha přístupná veřejnosti nepřesahuje 2 500 m2; podmínka velikosti provozovny je splněna i tehdy, pokud je v provozovně, která je větší než 2 500 m2, vymezena a vytyčena (např. ohraničovací páskou) pro veřejnost plocha nepřesahující 2 500 m2, a které nejsou umístěny v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2; tato podmínka je splněna i tehdy, pokud provozovna sice je součástí nákupního centra, avšak veřejnost do provozovny vstupuje pouze z venkovních prostor, nikoli z vnitřních prostor nákupního centra, a nejde-li o provozovny, ve kterých dochází ke kontaktu poskytovatele služby s povrchem těla zákazníka (např. holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra),
 • provoz autoškol a center pro zdokonalovací výcvik řidičů, kde musí být dodržována následující pravidla:
  • teoretická výuka, konzultace nebo zkoušení ve vnitřních prostorech probíhají za přítomnosti nejvýše 5 osob a rozestupy mezi osobami činí nejméně 2 metry,
  • u vstupu do místnosti vstupující osoba provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel autoškoly,
  • účastník výuky je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,
  • při praktické výuce se ve vozidle nevyskytují více než dvě osoby, každá z nich si před vstupem do vozidla dezinfikuje ruce, každá z nich má po celou dobu ochranné prostředky dýchacích cest a po každé jízdě jsou vnitřní prostory vozidla a vnější kliky dveří dezinfikovány;
 • provoz zoologických zahrad, botanických zahrad, arboret a podobných provozů, do kterých lze vstupovat jen na základě vstupenky, kde musí být dodrženo, že:
  • návštěvníci budou moci nakupovat výlučně časové vstupenky vzdáleným přístupem, (on-line), bez možnosti jejich zakoupení na místě,
  • počet návštěvníků bude v jednom dni omezen tak, aby nepřesáhl 150 osob na jeden hektar plochy zařízení, vnitřní pavilony a expozice jsou uzavřeny,
  • provozovatel zajistí zvýšenou dezinfekci areálu, vzdálenost mezi lavičkami na minimálně čtyři metry, zamezení kontaktu návštěvníků a zaměstnanců pečujících o zvířata,
  • provozovatel zajistí opatření k zabránění hromadění osob a kontroly dodržování minimálních rozestupů v místech, kde lze očekávat akumulaci osob, např. dětská hřiště, prostory před záchody, odpočinkové zóny, atrakce, občerstvovací zóny apod.;
 • provoz knihoven, v nichž je nutno zajistit, aby pracovníci knihoven nosili rukavice při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím, a u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny;

V provozovnách, jejichž činnost je povolena, je nutno dodržovat následující pravidla:

 • aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry,
 • zajistit řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy 2 metry mezi zákazníky,
 • umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
 • zajistit, aby pracovníci provozoven nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků,
 • zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně;
 • prodej nebaleného pečiva může probíhat pouze v případě, že je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob, a prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny;
 • podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným prodejem jsou povinni bezplatně poskytovat zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček),
 • v prodejnách oděvů je zakázáno zkoušet oblečení.

Vláda rovněž zakázala přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. závodní stravování); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny). Zakázán je rovněž prodej v provozovnách stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2, provoz heren a kasin, provoz taxislužby (s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby).

Zakázána je rovněž přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřních sportovišť včetně vnitřních bazénů. V provozu mohou být posilovny, tělocvičny a fitness centra, která však musí dodržovat následující pravidla:

 • omezit přítomnost klientů tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2 metry a na každých 10 m2 se vyskytoval nejvýše 1 klient,
 • nelze používat šatny a sprchy,
 • vstup a cvičení po celou dobu pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest,
 • zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem,
 • průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,
 • zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,
 • klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení,
 • prodávat pouze balené nápoje a balené potraviny,
 • používat vzduchotechniku pouze se samostatným přívodem a odtahem vzduchu,
 • je možné realizovat individuální tréninky pouze v režimu jeden na jednoho,
 • v sálech pro skupinová cvičení bez osobního kontaktu označit cvičební místa tak, aby se zachovala potřebná vzdálenost mezi jednotlivými cvičícími nejméně 2 metry, vždy při dodržení účasti nejvýše 8 cvičících a nejvýše 1 trenéra,
 • upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor;

Zakázán je prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních; tento zákaz se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky, osobám, kterým nařídil orgán ochrany veřejného zdraví karanténu, a osobám ohroženým domácím násilím.

Úplné znění usnesení vlády o přijetí krizového opatření – od 24.04.2020

Úplné znění usnesení vlády o přijetí krizového opatření – od 27.04.202024. duben 2020