Město půjčí občanům na výměnu kotlů

V loňském roce byla v Moravskoslezském kraji zahájena 3. fáze kotlíkových dotací na výměnu kotlů na tuhá paliva, které nesplňují min. 3. emisní třídu podle ČSN EN 303-5. Žadateli je dotace proplacena až poté, co uhradí dodavateli kotle veškeré náklady.

Vzhledem k tomu, že většina žadatelů nedisponuje dostatečnými vlastními zdroji k financování výměny, schválilo zastupitelstvo města v prosinci 2019 Program města Rýmařov pro poskytování návratné finanční výpomoci k podpoře kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji – 3. výzva, tzv. kotlíkové půjčky. Prostředky na tyto půjčky ve výši 5 530 tis. korun získalo město ze Státního fondu životního prostředí.

O kotlíkovou půjčku (výpomoc) mohou žádat pouze občané Rýmařova a jeho místních částí, kteří mají uzavřenou smlouvu s Moravskoslezským krajem na kotlíkovou dotaci. Výpomoc bude žadatelům poskytnuta po splnění všech podmínek maximálně do výše 200 000 korun v případě tepelného čerpadla a kotle na biomasu nebo do výše 150 000 korun v případě plynového kondenzačního kotle. Výpomoc je bezúročná po celou dobu splácení, maximální doba splácení je 4 roky při max. splátce 2 000 korun za měsíc. Splátky od žadatelů o kotlíkovou půjčku nemusí město Rýmařov Státnímu fondu životního prostředí vracet. Může je využít pro realizaci adaptačních projektů reagujících na změnu klimatu a projektů vedoucích ke snižování emisí skleníkových plynů (např. sídelní zeleň, zvýšení retenčního potenciálu koryt toků, hospodaření se srážkovými vodami).

Aktuálně eviduje město 10 žadatelů, jejichž žádosti o půjčku budou schváleny na nejbližším zasedání zastupitelstva. V Rýmařově a jeho místních částech je celkem 28 úspěšných žadatelů a dalších 25 žadatelů je v „zásobníku“ – jejich žádost kvůli nouzovému stavu stále čeká na schválení MSK. O bezúročnou půjčku mohou občané žádat na odboru regionálního rozvoje Městského úřadu Rýmařov do 31. 7. 2021. Bližší informace k programu včetně příslušných formulářů naleznete na stránkách města.

Ing. Miroslav Sigmund, vedoucí odboru regionálního rozvoje MěÚ Rýmařov