Město Rýmařov připravuje další pomoc podnikatelům

Rada města při svých jednáních opakovaně řeší možnosti pomoci podnikatelům – nájemníkům nebytových prostor ve vlastnictví města Rýmařova v době trvání zákazu maloobchodního prodeje a poskytování vybraných služeb v souvislosti s onemocněním COVID-19 a v období bezprostředně následujícím.

Rada města musí při poskytování podpory podnikatelům respektovat zákonná omezení a přijímat opatření jen v rámci svých kompetencí. Rada města je oprávněna dočasně snížit nájemné podnikatelům jen cestou schválení a uzavření dodatků ke stávajícím nájemním smlouvám. Vzhledem k tomu, že v tuto chvíli neznáme délku období, na které by se sleva vztahovala, a navíc jde o administrativně náročný krok, rozhodla se rada města jít cestou dodatečné slevy nebo prominutí nájemného. Takovéto rozhodnutí je ale v kompetenci zastupitelstva města.

Rada města Rýmařova na svém zasedání 20. března rozhodla odložit splatnost nájemného a záloh na služby za měsíce březen a duben 2020 do 30. června 2020. Rada města odloží splatnost nájemného za březen a duben i opakovaně a je připravena tak rozhodnout i o následujících měsících roku. Splatnost nájemného byla odložena i podnikatelům, kterých se vládní omezení dotkla jen částečně nebo kterým bylo provozování v průběhu trvání nouzového stavu umožněno či naopak dodatečně znemožněno.

V letních měsících připraví rada města pro zastupitelstvo návrh opatření o konkrétní formě pomoci nájemníkům nebytových prostor ve vlastnictví města Rýmařova. Podle posledních informací se má uvolňovat maloobchodní prodej a služby postupně, a to až do května. Předpokládáme, že alespoň částečná stabilizace podnikatelského prostředí bude trvat minimálně do konce července. Rada města navrhne poskytnutí slevy nebo prominutí nájemného dotčeným podnikatelům za celé toto období v závislosti na omezení provozování konkrétní živnosti a také v závislosti na případné pomoci státu s placením nájemného.

Je zřejmé, že navržená opatření budou mít negativní dopad na rozpočet příspěvkové organizace Byterm Rýmařov, která pro město výběr nájemného z nebytových prostor zajišťuje. Podle předběžných odhadů bude výpadek příjmů z nájemného 1,5–2 mil. korun, přičemž ředitelce organizace bylo uloženo navrhnout úpravu plánu hospodaření organizace tak, aby tento výpadek byla schopna pokrýt bez požadavku na rozpočet města.

I když ekonomika nebytového hospodářství města, po provedení nutných korekcí, neovlivní v saldu rozpočet města, dojde k významnému výpadku příjmů do rozpočtu města, a to z důvodu očekávaného snížení daňových odvodů právnických i fyzických osob (firem i zaměstnanců) a daní z přidané hodnoty do státního rozpočtu. Podíl na těchto daňových příjmech pro město byl na rok 2020 naplánován ve výši 130 mil. korun. Zatím jen odhadovaný výpadek může činit 15–20 % této částky, takže až 26 mil. korun. Přímým dopadům pandemie koranaviru na rozpočet města se zastupitelstvo bude také velmi intenzivně věnovat.

O další formě pomoci například nájemníkům bytů nebo ostatním rýmařovským podnikatelům, kteří nejsou nájemníky nebytových prostor ve vlastnictví města, ale podnikají ve vlastní provozovně, budou zastupitelé v případě nutnosti jednat.

Pevně věříme, že se nám společnými silami podaří stávající nepříznivou situaci zvládnout a místní podnikatelé nebudou mít důvod uzavírat své provozovny. Zastupitelé považují za svou prioritu, aby stávající rozsah maloobchodní sítě a spektrum poskytovaných služeb zůstaly pro naše občany v plné míře zachovány.

Ing. Lenka Vavřičková, místostarostka27. duben 2020