Plán dalšího uvolňování přijatých opatření

Pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace v souvislosti s uvolněním opatření od 20. dubna 2020, budou se přijatá opatření dále uvolňovat. Ministerstvo zdravotnictví představilo předběžný harmonogram postupného povolování dalších činností. Ve všech případech Ministerstvo zdravotnictví ČR přesně definuje podmínky, za kterých lze činnosti realizovat.

27. dubna 2020

Provozovny do 200 m2, pokud nejsou v nákupních centrech nad 5000 m2 s výjimkou provozoven se samostatným vchodem z venkovního prostoru (netýká se provozoven, které budou otevírány v dalších etapách).

Povolení nebude platit pro:

 • provozovny, které se nacházejí v nákupních centrech nad 5000 m2, pokud nedisponují samostatným vchodem z venkovních prostor,
 • provozovny, kde dochází ke kontaktu poskytovatele služby s povrchem těla zákazníka, holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby, provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže,
 • kavárny, lahůdkářství, vinotéky, pivotéky s výjimkou prodeje bez konzumace v prodejně a prodeje s konzumací přes výdejní okénko,
 • restaurace, hospody, bufety s výjimkou prodeje přes výdejní okénko, 
 • školní jídelny s výjimkou výdeje přes výdajové okénko mimo provozovnu,
 • zaměstnanecké stravování s výdejem jídla pro veřejnost.

Je umožněno prodejní plochu zmenšit na požadovanou velikost vytýčením (postačují např. ohraničovací (bezpečnostní) pásky).

11. května 2020

 • studenti závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol – výhradně pro účely přípravy na maturitní, závěrečné zkoušky a absolutoria,
 • individuální výuka na základních uměleckých školách a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky,
 • prezenční výuka ve školách při dětských domovech se školou, výchovných a diagnostických ústavech,
 • provozovny do 1 000 m2, pokud nejsou v nákupních centrech nad 5 000 m2 s výjimkou provozoven se samostatným vchodem z venkovního prostoru (netýká se provozoven, které budou otevírány v dalších etapách),
 • provoz autoškol (teorie a další formy výuky max. do 5 osob),
 • posilovny a fitness centra bez využití zázemí (sprchy, šatny) za přesně definovaných podmínek.

25. května 2020

 • Možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin – doporučeno 15 dětí ve skupině (jedno dítě v lavici), bez možnosti měnit složení skupin, roušky doporučeny (o nošení/nenošení rozhodne vyučující), povinně pak roušky ve společných prostorách školy. Uvedená možnost platí i pro některé typy speciálních základních škol (pro zrakově postižené, žáky s vadami řeči).
  Základní školy ani střední školy nebudou do 30. června 2020 otevřeny pro povinnou školní docházku, resp. vzdělávání (s výjimkami uvedenými v ostatních částech textu); platí to i pro ostatní speciální základní školy (pro žáky s mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem apod.).
  Provoz školní družiny, školního klubu ani zájmové kroužky nad rámec jedné skupiny nebudou povoleny. Tělesná výchova nebude povolena. Otevření jídelen se zváží až následně podle aktuální epidemiologické situace a místních podmínek, pokud jde o možnost oddělení jednotlivých školních skupin. Ministerstvo zdravotnictví ČR pravděpodobně doporučí zřizovatelům předškolních zařízení jejich otevření k tomuto datu.
 • výuka a vzdělávání na základních uměleckých školách, jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky, výuka ve střediscích volného času a domech dětí a mládeže – max. 5 dětí
 • restaurace, hospody, bufety, kavárny, vinotéky, pivotéky s prodejem přes výdejní okénko a v rámci venkovních (letních) zahrádek
 • holičství a kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby
 • muzea, galerie a výstavní síně 

Nejdříve od 1. června 2020

 • možnost realizace maturitních a závěrečných zkoušek a absolutorií na konzervatořích a vyšších odborných školách
 • omezená možnost realizovat praktické vyučování (odborný výcvik) na středních a vyšších odborných školách – podmínky obdobné jako u školních skupin

Nejdříve od 8. června 2020

 • všechny provozovny v nákupních centrech
 • provozovny nad 1 000 m2, které nejsou v nákupních centrech
 • restaurace, hospody, bufety, kavárny, vinotéky, pivotéky – vnitřní prostory (podle definovaných podmínek)
 • hotely a další ubytovací zařízení (včetně jejich restaurací a kaváren)
 • taxislužby (dosud nepovolené)
 • provozování živností, při níž je porušována integrita kůže (tetování, piercing)
 • divadla, zámky, hrady a ostatní kulturní aktivity
 • hromadné akce s odstupňovaným počtem účastníků
 • kulturní, společenské, sportovní akce (do 50 osob)
 • zotavovací akce apod. pro děti do 15 let věku
 • svatby za specifických hygienických podmínek

Červen 2020 – podle vývoje epidemiologické situace

 • možnost realizace jednotných přijímacích a školních přijímacích zkoušek na středních školách
 • realizace konzultací či občasných vzdělávacích aktivit v menších skupinách žáků na 2. stupni základních škol a školách středních, a to formou třídnických hodin
 • přijímací zkoušky na vysokých školách

15. duben 2020