Usnesení vlády ze dne 6. 4. 2020, Mimořádné opatření.

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle
§ 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2 toto mimořádné opatření:
I.

 1. Zakazuje se maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou
  těchto prodejen, popř. provozoven:
   potravin,
   pohonných hmot,
   paliv,
   hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
   lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků,
   malých domácích zvířat,
   krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
   brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
   novin a časopisů,
   tabákových výrobků,
   služeb prádelen a čistíren,
   opravy silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob,
  Str. 2 z 4
   odtahy a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,
   prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
   provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,
   prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
   pokladní prodej jízdenek,
   lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská služba
  hrazená alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění,
   provozování pohřební služby,
   květinářství,
   provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě,
  geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
   prodej textilního materiálu a textilní galanterie,
   servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební
  elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
   realitní zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení
  daňové evidence,
   zámečnictví a servisu dalších výrobků pro domácnost,
   oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost,
   provozování pohřebiště, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování
  lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků
  do uren,
   myčky automobilů,
   domácích potřeb, pokud lze v provozovně nakoupit ochranné prostředky
  dýchacích cest jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné
  prostředky, které brání šíření kapének, rukavice nebo desinfekci,
   hobbymarketů, prodejen stavebnin a stavebních výrobků a železářství,
   prodej a servis jízdních kol,
   sběr a výkup surovin a kompostárny,
  pokud prodej uvedeného zboží nebo služby představuje převážnou část činnosti
  dané provozovny. Tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností
  podle živnostenského zákona. Dále se tento zákaz nevztahuje na prodej potravin
  v provozovnách, pro které prodej potravin sice nepředstavuje převážnou část
  činností dané provozovny, avšak část provozovny, ve které se prodávají potraviny,
  je oddělena od ostatních částí provozovny.
 2. Nařizuje se, aby v provozovnách podle bodu 1., jimž je povolen provoz, byla
  dodržována následující pravidla:
   aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než
  jsou 2 m,
   zajistit řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou,
  zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek
  pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 m),
   umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky,
  zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky
  provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
   zajistit, aby pracovníci provozoven nosili rukavice při kontaktu se zbožím
  a při přijímání plateb od zákazníků,
  Str. 3 z 4
   zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména
  prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě
  sdělováním pravidel reproduktory v provozovně.
 3. Zakazuje se přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou
  provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování,
  stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, vězeňských
  zařízení); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích
  služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej
  jídla s sebou bez vstupu do provozovny).
 4. Zakazuje se prodej v provozovnách stravovacích služeb, umístěných v rámci
  nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2
  .
 5. Nařizuje se, že prodej nebaleného pečiva se povoluje pouze za splnění těchto
  podmínek:
   je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob,
   prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny.
 6. Nařizuje se, aby podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin
  se samoobslužným prodejem poskytovali bezplatně zákazníkům u každého vchodu
  do takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek
  na ruce (např. mikrotenový sáček).
 7. Zakazuje se
   provoz heren a kasin,
   provoz autoškol,
   provoz taxislužby, s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny nebo osob
  s oprávněním řidiče taxislužby,
   provoz samoobslužných prádelen a čistíren,
   přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb včetně vnitřních
  sportovišť.
 8. Zakazuje se prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování
  v ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních. Tento
  zákaz se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb:
   osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
   cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním
  povolením na území České republiky a
   osobám, kterým nařídil orgán ochrany veřejného zdraví karanténu.
 9. Toto mimořádné opatření se vydává s účinností od 7. dubna 2020 od 0:00 hod.
  do konce nouzového stavu s výjimkou položek v bodu I./1 „hobbymarketů,
  prodejen stavebnin a stavebních výrobků a železářství,“ a „prodej a servis jízdních
  kol,“ a bodu I./2, které nabývají účinnosti od 9. dubna 2020 od 0:00 hod.
  II.
  S účinností ode dne 7. dubna 2020 od 0:00 hod. se ruší mimořádné opatření ze dne
 10. dubna 2020 č. j. MZDR 13361/2020-3/MIN/KAN.
  Str. 4 z 4
  III.
  Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.
  Odůvodnění:
  Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace
  ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV2 v Evropě.
  Vzhledem k aktuálnímu šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky, stejně jako
  na území většiny států světa, je nezbytné zamezit dalšímu šíření onemocnění COVID-19,
  které Světová zdravotnická organizace prohlásila 11. března 2020 za pandemii.
  Od 1. března 2020, kdy bylo poprvé prokázáno onemocnění COVID-19 u pacienta na území
  České republiky, došlo dosud k nárůstu počtu případů na 2 657 (ke dni 28. března 2020).
  Denní nárůst počtu pacientů s nově prokázaným onemocněním COVID-19 v posledních
  dnech přesahuje 200 (25. března – 291, 26. března – 259, 27. března – 373, 28. března –
  262).
  Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19
  způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky. Koronavirus se
  přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která
  je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest
  a spojivky. Inkubační doba je cca dva až čtrnáct dní. Nejčastějšími cestami, kudy vnikají viry
  do lidského těla, jsou sliznice, tedy ústa, nos a také oči. Tato místa pro viry představují
  otevřenou bránu.
  Cílem tohoto opatření je uzavření nikoli nezbytných prodejen a provozoven, aby se tak
  předešlo kontaktům s jinými osobami, tak aby se v největší možné míře zamezilo
  komunitnímu přenosu onemocnění COVID-19. S postupujícím vývojem šíření epidemie je
  však na místě k částečnému umožnění obnovení provozu některých provozoven. Zároveň se
  však stanoví důležitá pravidla pro dodržování odstupu osob od sebe, jejich prosazování
  včetně používání osobních ochranných prostředků a dezinfekčních prostředků.
  Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
  ministr zdravotnictví
  podepsáno elektronicky