Zápis do rýmařovské mateřské školy

Zápis k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Rýmařov se uskuteční v termínu od 11. května 2020 do 15. května 2020.

Vzhledem k mimořádným opatřením proběhne zápis následovně:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání učinit písemně a doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (ID dat. schránky: f2actsw),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat pouze prostý e-mail!),
 3. poštou,
 4. vložením do poštovní schránky na ředitelství MŠ, Jelínkova 3

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které nastoupí k povinnému předškolnímu vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně dětského lékaře.

K očkovací povinnosti zákonný zástupce doloží:

 1. prohlášení, že je dítě řádně očkované
 2. kopii očkovacího průkazu.

Očkovací průkaz bude porovnán s očkovacím kalendářem, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku dětského lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Další informace

 1. Pokud dítě bylo vyšetřeno ve školském poradenském zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum), zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.
 2. Má-li ředitelka mateřské školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může si vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.
 3. Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí i přesto přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. V žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání vyplní individuální vzdělávání dítěte. Předá ředitelce mateřské školy v době konání zápisu nebo nejpozději 31. 5. 2020, 3 měsíce před počátkem školního roku.

Shrnutí informací

 • zápis do MŠ bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců,
 • zápis probíhá v době od 11. května 2020 do 15. května 2020,
 • elektronicky nebo písemně vyplnit a odevzdat žádost k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání,
 • doložit kopie očkovacího průkazu a čestné prohlášení k očkování (netýká se zákonných zástupců, jejichž dítě bude k 1. září 2020 plnit povinné předškolní vzdělávání),
 • e-mailem/sms bude zákonným zástupcům sděleno registrační číslo dítěte,
 • výsledky přijímacího řízení (seznamy s registračními čísly) budou zveřejněny na webových stránkách mateřské školy a v jednotlivých budovách mateřských škol vždy u vstupu do budovy,
 • výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 12. června 2020.

Kontaktní údaje:
Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, p.o.
Jelínkova 3
795 01 Rýmařov
tel. 732 786 713
e-mail: reditelstvi@msrymarov.cz
Webové stránky: www.msrymarov.cz

Božena Jarošová, ředitelka MŠ Rýmařov

Zápis k předškolnímu vzdělávání v MŠ Rýmařov – shrnutí informací

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Formulář žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Vzor čestného prohlášení k očkování