Rýmařov – nabídka bytu

M ě s t o R ý m a ř o v
v souladu s Pravidly pro hospodaření s byty v majetku města Rýmařova
nabízí k pronájmu byty za základní nájemné
adresa č.
bytu velikost popis, ukazatel energetické náročnost čistý nájem
Bartákova č. 1025/19,
Rýmařov 1
Velikost bytu 41,31 m2 1+1 Dálkové vytápění, karma pro ohřev teplé
vody, KL, sporák. Sklepní kóje D Cena 1 585 Kč
Pozn.: KL = kuchyňská linka
Prohlídka bytu je možná prostřednictvím provozní pracovnice Bytermu, Palackého 11,
Rýmařov – Dagmar Šanovcová (tel. 554 703 430), Dagmar Sitorová (tel. 554 703 432).
Písemné žádosti podávejte na předepsaném formuláři nejpozději do 10.06.2020
do 11:30 hod na Byterm Rýmařov, Palackého 11. Formulář je k dispozici na Bytermu
Rýmařov.
Nedílnou součástí žádosti musí být následující přílohy:
 potvrzení z evidence obyvatel o trvalém bydlišti uchazeče minim. 5 let v Rýmařově nebo
potvrzení zaměstnavatele o trvalém pracovním poměru minim. 6 měsíců dle pracovní
smlouvy (potvrzení nesmí být starší 1 měsíce) nebo kopie živnostenského listu o místě
podnikání v Rýmařově,
 přehled vlastnictví vydaný KÚ Bruntál (poplatek 50,- Kč) nebo MěÚ Rýmařov (poplatek
100,- Kč) svědčící o tom, že uchazeč nevlastní byt nebo objekt určený k bydlení na území
ČR (přehled nesmí být starší 6 měsíců), pokud po něm nelze spravedlivě požadovat, aby
jej užíval,
 potvrzení MěÚ Rýmařov, že žadatel nemá vůči městu dluh.
O přidělení bytu bude rozhodnuto dle závažnosti osobních, rodinných, sociálních poměrů
žadatelů.
Zpracovala: Bc. Ivana Sitorová, Byterm Rýmařov, p. o.