Jaká preventivní opatření proti koronaviru platí od pondělí 8. června?

Od pondělí 8. června 2020 přichází další uvolňování opatření přijatých v rámci preventivních opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci vniku a rozšíření onemocnění Covid-19.

Nošení roušek

Ministerstvo zdravotnictví nařídilo všem osobám nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště, v prostředcích veřejné dopravy a na všech ostatních místech, kde se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti. Zákaz se nevztahuje na:

 • děti do dvou let věku,
 • děti v mateřské škole při pobytu v mateřské škole nebo v dětské skupině při pobytu v prostorách, kde se provozuje dětská skupina, a pedagogické pracovníky,
 • děti, žáky, studenty, účastníky vzdělávání, účastníky přijímacího řízení, členy zkušebních komisí a pedagogické pracovníky škol a školských zařízení, osoby ve vzdělávacích institucích při vzdělávání nebo poskytování poradenských služeb v rámci jedné místnosti, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m,
 • studenty, účastníky přijímacího řízení, akademické pracovníky, členy zkušebních komisí pro státní zkoušky a přijímací zkoušky na vysokých školách, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m a pokud je v místnosti maximálně 15 osob,
 • osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 • osoby v uzavřeném vozidle, jsou-li všechny členy společné domácnosti nebo osoby blízké,
 • osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů,
 • osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení,
 • osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení) a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu, moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech, pokud jsou ve studiu buď bez hostů, nebo jsou-li mezi moderátory nebo redaktory a dalšími vystupujícími osobami rozestupy alespoň 2 metry. V tomto případě dále platí, že mezi účinkujícími umělci a dalšími musí být při provádění autorského díla nebo tvorbě audiovizuálního díla nebo pořadu dodržen odstup alespoň 2 m – tento odstup nemusí být dodržen mezi účinkujícími umělci. Místo provádění autorského díla nebo natáčení pořadu musí být pravidelně dezinfikováno a v případě, jedná-li se o uzavřené prostory, musí být pravidelně větrány, musí být zajištěna dezinfekce rukou pro umělce i jejich spolupracovníky, a v případě, že některý z umělců nebo jejich spolupracovníků má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, musí být zamezeno jeho přístupu do místa provádění autorského díla nebo tvorby audiovizuálního díla nebo pořadu.
 • pacienty a zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
 • osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem,
 • zaměstnance po dobu, kdy vykonává práci na jednom místě, pracuje-li ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby,
 • plavčíky, trenéry a instruktory, vykonávající činnost u bazénů, udržující zpravidla rozestup od jiných osob alespoň 2 metry.

Úplné znění mimořádného opatření

Provozovny stravovacích a dalších služeb, sportoviště a další

Ministerstvo zdravotnictví omezilo provoz provozoven stravovacích služeb tak, že se jejich provozovatelům zakazuje připustit přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 23:00 a 6:00 s výjimkou venkovních prostor provozovny stravovacích služeb, provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních) a prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb (např. výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny). Nově tedy platí, že venkovní „zahrádky“ hospod, kaváren a restaurací mohou být v provozu i po 23. hodině večerní.

Ostatní opatření zůstávají prakticky totožná s omezeními platnými od 26. května 2020.

Úplné znění mimořádného opatření

Hromadné akce

Ministerstvo zdravotnictví zakázalo divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 500 osob. Zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona. Akce do 500 osob musí splňovat následující pravidla:

 • musí být je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti nebo osob blízkých,
 • musí být k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.

Pro organizovaný trénink nebo zápas sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti musí být dodržována následující pravidla:

 • na sportovišti ve stejném čase může nacházet nejvýše 500 osob,
 • mezi sportovci a ostatními osobami musí být zachovávána vzdálenost nejméně 2 metry,
 • sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
 • na sportovišti musí být k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,
 • po skončení tréninku nebo zápasu musí být provedena pravidelná dezinfekce všech použitých pomůcek.

Pro účast na sňatečném obřadu musí být dodržována následující pravidla:

 • účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci anebo osoba jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a další osoby tak, aby celkový počet osob nebyl vyšší než 500 osob,
 • snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
 • účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných osob,
 • po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek.

Tato pravidla se obdobně použijí v případě prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství.

Pro účast na bohoslužbě musí být dodržována následující pravidla:

 • bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 500 osob,
 • v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy 2 metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,
 • účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,
 • účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,
 • v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,
 • duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm,
 • délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,
 • bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),
 • je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor.

Stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty. Kostely a sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

Zdroj: https://www.rymarov.cz/