Zastupitelé schválili strategický plán do roku 2030

Zastupitelstvo města na svém jednání ve čtvrtek 28. května 2020 schválilo Strategický plán rozvoje města Rýmařova do roku 2030.

Strategický plán zachycuje hlavní problémy rozvoje města a stanoví možná řešení a podporuje efektivní využívání finančních prostředků města i jeho celkového potenciálu. Slaďuje představy jednotlivých subjektů o rozvoji města – slouží tak k prevenci budoucích sporů a zajišťuje kontinuitu rozvoje. Je klíčovým podkladem pro rozhodování zastupitelstva města a zvyšuje připravenost města k podání žádostí o dotační podporu a možnost získat vnější finanční prostředky. Je informačním nástrojem pro stávající i nové obyvatele či podnikatele o tom, co je pro město důležité, a o plánovaných investicích.

V analytické části je komplexně zachycena situace ve městě. Charakteristika jednotlivých oblastí života ve městě je doplněna zhodnocením hlavních rozvojových činností v minulých letech, výsledky dotazníkového šetření mezi obyvateli a srovnáním s vybranými městy v širším okolí. Souhrnné zhodnocení je zpracováno ve SWOT analýze. Pro realizaci návrhové části je důležitý popis vazeb na koncepce.

Návrhová část obsahuje vizi a dlouhodobé cíle do roku 2030. Způsob naplnění vize a dosažení cílů je rozpracován v podobě opatření a aktivit (konkrétních záměrů). Hlavními podklady pro formulaci aktivit byly analytická část strategického plánu, programové priority pro období 2018–2022, integrovaný dokument rozvoje, stávající koncepce města a podněty z dotazníkového šetření. Různá témata řešená v návrhové části se liší co do rozsahu a podrobnosti, protože v některých oblastech má město již promyšlenou představu o jednotlivých úkolech, v jiných oblastech bude pokračovat diskuze a řešení bude rozvíjeno na základě doporučení od pracovních odborných skupin.

Strategický plán byl zpracováván od poloviny května 2019. Od konce července do začátku září 2019 proběhlo dotazníkové šetření názorů obyvatel, kterého se zúčastnilo celkem 487 osob. Návrh strategického plánu byl představen občanům v lednu 2020 na veřejném diskuzním fóru. Zazněla zde řada užitečných podnětů, které byly promítnuty zejména do komentářů k jednotlivým aktivitám.

Zdroj: https://www.rymarov.cz/