Město nabízí k prodeji nové parcely v Edrovicích – 5 parcel

Město Rýmařov nabízí k prodeji pozemky v lokalitě Edrovice II – celkem 5 parcel určených k výstavbě rodinných domů.


 MĚSTO RÝMAŘOV
ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

(obecní zřízení), v platném znění

zveřejňuje

v souladu s usnesením zastupitelstva města číslo 213/6/19 dne 27.06.2019 a číslo 371/9/19 ze dne 19.12.2019

ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ
a
VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

A. Předmět prodeje

Předmětem prodeje a této veřejné soutěže jsou pozemky parc. č. 331/33 (RD č. 1), 331/34 (RD č. 2), 331/35 (RD č. 3), 331/42 (RD č. 10), 331/43 (RD č. 11), vše v k.ú. Edrovice, a to za účelem výstavby 5 rodinných domů, řešených v rámci stavby „Technická infrastruktura pro 13 RD Edrovice II.A“. Předmětem prodeje budou i části domovních vodovodních a kanalizačních přípojek, které vybudovalo město, jako odbočky k jednotlivým parcelám.

B. Způsob prodeje

Prodej proběhne formou nabídkové obálkové metody. Zájemci vloží svoji nabídku do obálky, na které musí být uvedena adresa, na niž bude možné zaslat oznámení o případném opožděném podání nabídky.
Obálka bude označená nápisem na přední straně obálky „NEOTEVÍRAT – PRODEJ PARCELY č. 331/xx, EDROVICE“, kde xx nahradí za požadované podlomení parcely. Takto označenou a zalepenou obálku doručí na podatelnu Městského úřadu Rýmařov, nám. Míru 230/1, 795 01 Rýmařov.
V obálce musí být list, na kterém bude uvedeno (vzorový list + formulář, včetně obálky – viz příloha č. 1):

 • jméno a příjmení zájemce/ů (zájemcem o parcelu může být jen fyzická osoba/osoby [SJM nebo spoluvlastnictví]),
 • adresa trvalého pobytu zájemce/ů (případně doručovací adresa),
 • rychlý kontakt na zájemce (telefon či e-mail),
 • číslo parcely, na kterou uchazeč podává nabídku,
 • nabídková cena, za kterou je uchazeč ochoten danou parcelu odkoupit,
 • prohlášení o bezdlužnosti vůči městu a souhlas s podmínkami prodeje.

Zájemce může podat na každou parcelu pouze jednu nabídku. V případě, že bude zájemce úspěšný na více parcelách, bude vyzván, aby si jednu z nich vybral (každému zájemci může mu být prodána jen jedna parcela). U parcel, které budou takto vráceny (vítěz odstoupí), se pořadí posune o jedno místo a parcela tak bude nabídnuta zájemci, který nabídl druhou nejvyšší částku. Pokud odstoupí i druhý zájemce, bude nabídnuto třetímu v pořadí atd. Pokud nebude nějaká parcela prodána nebo dojde k odstoupení všech zájemců u dané parcely, bude zveřejněna (i opakovaně) další výzva k podání nabídek.

C. Minimální nabídková cena

Podle rozhodnutí zastupitelstva města číslo 371/9/19 ze dne 19.12.2019 je minimální cena pozemků stanovena ve výši konečné kupní ceny včetně DPH, vypočtené dle znaleckého posudku číslo 82/5169/2019 ze dne 30.10.2019, tj. ve výši 468 Kč/m2 x 1,21 (DPH) x výměra dané parcely. Tato cena bude minimální nabídkovou cenou, ze které budou zájemci vycházet při podání svých nabídek.

Pro jednotlivé pozemky činí minimální nabídková cena:

PozemekVýměra [v m2]    Minimální nabídková  prodejní cena [v Kč]
– RD č. 1 (331/33)1 234698 790 Kč
– RD č. 2 (331/34)1 9781 120 102 Kč
– RD č. 3 (331/35)1 080611 582 Kč
– RD č. 10 (331/42)1 049594 028 Kč
– RD č. 11 (331/43)1 001566 846 Kč
Úhrn: 3 591 348 Kč

D. Náklady spojené s převodem a ostatní náklady

Náklady za vybudování části domovních vodovodních a kanalizačních přípojek, které hradilo město, jako odbočky k jednotlivým parcelám, včetně náhrady za zřízení věcných břemen k těmto parcelám, a dále úhradu nákladů spojených s převodem (náklady na vypracování geometrických plánů, vypracování znaleckého posudku a kolek) město nebude od kupujících požadovat.

Zájemci – kupující – jako nabyvatelé nemovitosti navíc ale musí počítat s úhradou daně z nabytí nemovitých věcí podle zákonného opatření senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění. Sazba daně činí 4 % ze sjednané kupní ceny bez DPH.

Dále upozorňujeme zájemce na skutečnost, že pozemky se nacházejí v lokalitě, kde byla dříve provozována zemědělská činnost a nově vybudované zastavěné plochy pod rodinnými domy a veškeré zpevněné plochy si budou muset zájemci na své náklady před vydáním stavebního povolení vyjmout ze zemědělského půdního fondu. S tím jsou spojeny odvody, jejichž orientační sazba se pohybuje v dané lokalitě podle konkrétní BPEJ a dané třídy ochrany od 3,60 Kč/m2 až po 45,72 Kč/m2. Při posuzování odnětí zemědělské půdy a při výpočtu odvodů za odňatou zemědělskou půdu se vychází z celkové plochy zemědělské půdy požadované pro cílový záměr, proto nelze v této chvíli předem poskytnout konkrétnější informace týkající se konečné výše odvodů. V případě potřeby poskytnutí dalších informací týkajících se odnětí zemědělské půdy obraťte se, prosím, na odbor životního prostředí MěÚ Rýmařov, náměstí Svobody 5, Ing. Evžen Vaštík, tel. č. 554 254 312, email: vastik.evzen@rymarov.cz.

E. Kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky

Jediným hodnotícím kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky je nejvyšší nabídnutá cena za odkoupení předmětu prodeje.

F. Termín pro podání nabídek

Nabídky zasílejte nebo doručte, dle dispozic uvedených v bodě A, nejpozději do 19.10.2020, do 16:00 hodin (zahájení hospodářské komise, na které se budou nabídky otevírat). Zájemci mohou být u otevírání obálek přítomni.

G. Podmínky, které budou smluvně ošetřeny:

 • účel prodeje bude pouze výstavba rodinného domu (RD) pro individuální bydlení,
 • do 18 měsíců od uzavření budoucí smlouvy (SBS) musí být uzavřena kupní smlouva (KS) a kupující musí získat pravomocné stavební povolení či jiné opatření příslušného orgánu státní správy, umožňující řádné zahájení příslušné stavby RD,
 • pokud kupující nezíská příslušné stavební povolení v dané lhůtě, SBS zanikne a kupující bude mít povinnost uhradit smluvní pokutu 5 % kupní ceny bez DPH (pozemek zůstane městu),
 • nejpozději do 12 měsíců od uzavření KS musí kupující vybudovat základy a základovou desku RD,
 • pokud kupující nedodrží termín výstavby základů a základové desky RD, bude uplatněna smluvní pokuta ve výši 20 % kupní ceny bez DPH. Zajištění smluvní pokuty bude řešeno směnkou na danou hodnotu,
 • do 2 let od podpisu kupní smlouvy musí kupující zkolaudovat stavbu RD. Dodržení termínu kolaudace bude jištěno směnkou na částku ve výši 150.000 Kč,
 • povinnost přepsání trvalého pobytu kupujícího do nově vybudovaného a zkolaudovaného RD do 6 měsíců od kolaudace. Pokud nebude mít trvalý pobyt kupující do 6 měsíců přepsán a minimálně 24 měsíců nepřetržitě zachován, bude uplatněna smluvní pokuta ve výši 20 % kupní ceny bez DPH. Zajištění smluvní pokuty bude řešeno směnkou na danou hodnotu

H. Stavební podmínky

Požadavky na umístění, upořádání a řešení staveb v této lokalitě jsou vymezeny v Územní studii RD Edrovice II, která je schválená a vložená do evidence územně plánovací činnosti ode dne 06.01.2014. Součástí územní studie je textová část s popisem urbanistických, architektonických a estetických požadavků a výkresová část, zejména výkres č. 5 – PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ, kde jsou tyto požadavky stanoveny (uliční čára, stavební čára, prostor k zastavění, podlažnost, tvar a barevné řešení rodinných domů a doplňujících staveb). S ohledem na stávající charakter a hodnoty okolí území se nepřipouští srubové a roubené typy staveb, návrhy jednotlivých rodinných domů budou posuzovány individuálně v řízení o umístění stavby. Další informace lze získat u jednotlivých referentů na zdejším stavebním úřadě.


Po provedení výběrového řízení, schválení prodeje v zastupitelstvu města, kolaudaci přístupové komunikace a zápisu geometrického plánu od katastru nemovitostí bude s úspěšným zájemcem (kupujícím) uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní (SBS), kdy kupující musí nejpozději do 60 dnů od jejího podpisu, uhradit městu 50% kupní ceny s DPH.

Město si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení v kterékoliv jeho fázi, a to bez udání důvodu.

Bližší informace k prodeji lze získat na finančním odboru MěÚ Rýmařov, náměstí Míru 230/1, Ing. Lucie Svobodová, tel. č. 554 254 152, email: svobodova.lucie@rymarov.cz.

Záměr a výzva k podání nabídek 2 kolo- lokalita Edrovice II – plné znění

Přílohy: