Volná místa. Výběrové řízení na pozici vedoucí-vedoucího odboru právní a živnostenský úřad

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění

TAJEMNICE MĚSTSKÉHO ÚŘADU RÝMAŘOV

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na pozici vedoucí/vedoucího odboru právní a živnostenský úřad
(vhodné i pro absolventa VŠ)

Místo výkonu práce: Městský úřad Rýmařov

Předpokládaný nástup: dle dohody

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Pracovní úvazek: 1,0

Platová zařazení: 11. platová třída – v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, vše ve znění pozdějších předpisů. Zajímavou a různorodou práci, osobní příplatek a příplatek za vedení,

Nabízíme: možnost získání bytu, pružnou pracovní dobu, čerpání dalších zaměstnaneckých výhod.

Popis pracovní činnosti:

Vedoucí odboru právní a živnostenský úřad zejména:

 • poskytuje právní poradenství vedení města a jeho orgánům, organizačním složkám města a jednotlivým odborům Městského úřadu Rýmařov,
 • zastupuje město Rýmařov v soudních přích před soudy České republiky všech stupňů, vyjma pracovněprávních sporů,
 • zastává funkci garanta právní nezávadnosti smluv uzavíraných mezi městem Rýmařov a jinými subjekty,
 • plní úlohu opatrovníka ve správních řízeních vedených odbory Městského úřadu Rýmařov, vyjma odboru sociálních věcí,
 • koordinuje a usměrňuje živnostenský úřad.

Zákonné požadavky na uchazeče:

(dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých předpisů, v platném znění):

 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 • státní občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • trestní bezúhonnost,
 • ovládání jednacího jazyka,
 • splnění dalších předpokladů podle § 2 a § 4 zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích, ve znění pozdějších předpisů (tj. negativní lustrační osvědčení a čestné prohlášení). Předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1.12.1971.

Jiné požadavky na uchazeče:

Požadované vzdělání:

 • vzdělání vysokoškolské – absolvent právnické fakulty v magisterském programu v oboru „Právo“.

Požadované znalosti a dovednosti:

 • výborná znalost právních předpisů souvisejících s výkonem samostatné a přenesené působnosti města a s personální oblastí vztahující se k vykonávané práci,
 • velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC.

Výhodou:

 • praxe ve státní správě nebo samosprávě,
 • zkušenost s vedením kolektivu a organizační schopnosti,
 • řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidičská praxe,

Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat:

 • označení výběrového řízení, méno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození uchazeče,
 • státní příslušnost uchazeče,
 • místo trvalého pobytu uchazeče,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailovou adresu,
 • datum a podpis uchazeče.

Výčet dokladů, které uchazeč k písemné přihlášce přiloží:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkající se požadavků tohoto výběrového řízení,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • osvědčení Ministerstva vnitra ČR (tzv. lustrační osvědčení) podle § 2 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích, ve znění pozdějších předpisů, popř. jeho ověřenou kopii (nebo čestné prohlášení o jeho vyžádání). Nevztahuje se na uchazeče narozené po 01.12.1971,
 • čestné prohlášení o splnění předpokladů podle § 2 odst. 1 písm. d) až h) zákona č. 451/1991 Sb. Nevztahuje se na uchazeče narozené po 01.12.1971,
 • souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení,
 • příp. kopie případných osvědčení o absolvování dalšího vzdělávání či kurzů.

Místo podání přihlášky: Městský úřad Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov

Způsob podání: na výše uvedené adrese osobně v podatelně nebo poštou označené „Výběrové řízení vedoucí odboru právní a živnostenský úřad – Neotvírat“, doručeno nejpozději v den stanovené lhůty pro podání přihlášky.

Lhůta pro podání přihlášky: 10.09.2020

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Rozhodnutí výběrové komise bude uchazečům oznámeno písemně až po ukončení výběrového řízení. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly. Souhlas se zpracováním osobních údajů je zveřejněn a dostupný ke stažení na úřední desce města: www.rymarov.cz. Po ukončení výběrového řízení budou dokumenty s osobními údaji a výpis z RT zaslány doporučenou zásilkou zpět uchazečům.

Bližší informace v případě dotazů podá Mgr. Monika Krykorková, tajemnice Městského úřadu Rýmařov, tel.: 554 254 132.

Mgr. Monika Krykorková v. r.
tajemnice Městského úřadu Rýmařov

Vyvěšeno na úřední desku dne: 13.07.2020
Sejmuto z úřední desky dne: 10.09.2020