Opatření proti šíření koronaviru platná od 1. září 2020

Ministerstvo zdravotnictví ve středu 19. srpna 2020 vydalo dvě mimořádná opatření, která nastavují preventivní opatření proti šíření koronavirové infekce. Opatření jsou platná od 1. září 2020 do odvolání.

Nošení roušek

Ve vnitřních prostorách staveb je zakázán pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

 • v prostorách, kde se prodávají nebo poskytují zboží nebo služby, a s nimi související prostory (např. chodby v nákupních centrech), určených pro přítomnost zákazníků, a to v době, kdy slouží pro tento účel,
 • v prostorách, kde vykonávají svoji činnost orgány veřejné moci a správní orgány, určené pro kontakt s veřejností a v době, kdy slouží pro tento účel,
 • ve společných prostorech v budovách škol a školských zařízení
 • ve zdravotnických zařízeních (prostory určené pro poskytování zdravotních služeb),
 • v zařízeních sociálních služeb – týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, zařízení poskytující odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
 • volební místnosti v době, kdy slouží pro tento účel,
 • v prostředcích veřejné dopravy a v autobusech i v rámci jiné než veřejné dopravy.

Zákaz podle bodu se nevztahuje na:

 • děti do dvou let věku,
 • děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole,
 • děti a osoby o ně pečující v dětské skupině,
 • osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání v učebně,
 • internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty,
 • školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou,
 • školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
 • osoby aktivně se účastnící slavnostních akademických obřadů na vysokých školách,
 • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 • pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, a je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
 • zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
 • uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
 • další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení a v zařízeních sociálních služeb,
 • osoby řídící vozidlo veřejné dopravy nebo autobus i v rámci jiné než veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení,
 • soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení,
 • osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení) a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
 • moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,
 • osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem,
 • zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů,
 • osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy a v autobusech i v rámci jiné než veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,
 • snoubence v průběhu sňatečného obřadu a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství,
 • osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami,
 • sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.,
 • pohyb a pobyt ve prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných bazénů a saun.

Úplné znění mimořádného opatření

Hromadné akce

Zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 1 000 osob, koná-li se akce převážně ve venkovních prostorech, nebo 500 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb. Tento zákaz se nevztahuje na:

 • schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona;
 • shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů;
 • hromadné akce konané ve stavebně členěných areálech (sportovní stadion, veletržní areál apod.). V tomto případě je možno realizovat akci nejvýše v 5 oddělených sektorech, z nichž každý je vyčleněn pro 1 000 osob (venkovní prostory) nebo 500 osob (vnitřní prostory). Sektory musí být odděleny (lze i mobilní zábranou, např. přenosným plotem) a každý má svůj vstup z venkovních prostor a účastníci nemohou přecházet mezi sektory; odstup mezi osobami v sousedních sektorech musí být alespoň 4 metry;
 • hromadné akce, při nichž účastníci sedí na sedadlech, konané ve stavebně členěných areálech (sportovní stadion, koncertní sál apod.). V tomto případě je možno realizovat akci nejvýše v 10 oddělených sektorech, z nichž každý je vyčleněn pro 1 000 osob (venkovní prostory) nebo 500 osob (vnitřní prostory). Sektory musí být odděleny (lze i mobilní zábranou, např. přenosným plotem) a každý má svůj vstup z venkovních prostor a účastníci nemohou přecházet mezi sektory; odstup mezi osobami v sousedních sektorech musí být alespoň 4 metry. V případě venkovních prostor osazených sedadly (např. hlediště sportovního stadionu) musí být sezení omezeno tak, že účastníci sedí v každé druhé řadě.

Nošení roušek na hromadných akcích

Pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, se zakazuje na hromadných akcích s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, konaných ve vnitřních prostorech staveb. Tento zákaz se nevztahuje na:

 • děti do dvou let věku,
 • osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 • osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení) a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
 • moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,
 • sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.

Úplné znění mimořádného opatření

Zdroj: https://www.rymarov.cz/