V Rýmařově probíhá obnova vodovodního řadu

V současné době provádí VaK Bruntál, a.s. na území města obnovu a modernizaci vodovodního řadu.

Jednak jde o modernizaci hlavního přivaděče k vodojemu z Opavské ulice, který se provádí bezvýkopovou technologií. Součástí stavby jsou tzv. zápichové jámy, které je nutno zřídit v místech zlomů vodovodního řadu nebo podcházení pod komunikací nebo vodním tokem. Součástí je také suchovod – vodovodní řad zajišťující dodávku vody po dobu modernizace hlavního řadu, který je po dobu modernizace nefunkční. Modernizovaný vodojem je navržen tak, aby stačil zásobovat město v době výpadku vody až po dobu 48 hodin. Na třídě Hrdinů a na ulici 8. května budou odfrézovány překopy, které budou následně asfaltovány.

Probíhá také obnova vodovodu na Pivovarské ulici, a to v celkové délce 255 m. Obnova je také prováděna bezvýkopovou technologií metodou tzv. reliningu, kdy se do stávajícího poškozeného potrubí se vtáhne nové potrubí s menším průměrem. Výkopy přípojek si zajišťují vlastníci připojovaných nemovitostí. Hlavní řad, který je obnovován, vede převážně v zeleni.  V současné době je provedeno napojení nemovitostí na provizorní vodovod a o odstávkách jsou majitelé nemovitostí informování s dostatečným předstihem.

4. srpen 2020

Zdroj: https://www.rymarov.cz/