Informace o volbách do krajských zastupitelstev

Volby do zastupitelstev krajů se konají ve dvou dnech, v pátek 2. října 2020 od 14:00 do 22:00 a v sobotu 3. října 2020 od 8:00 do 14:00. Hlasování probíhá ve třinácti krajích České republiky (nehlasuje se v Praze, protože zastupitelstvo hlavního města je voleno v rámci voleb do obecních zastupitelstev).

Voličem je státní občan České republiky, který nejpozději 3. října 2020 dovrší věku 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje.

Hlasování na voličský průkaz

Volič může hlasovat pouze v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu, výjimkou jsou voliči hlasující na voličský průkaz – ti mohou hlasovat i v jiném volebním okrsku, avšak pouze v územním obvodu kraje, kde je volič přihlášen k trvalému pobytu. Rýmařovští tedy mohou hlasovat pouze na území Moravskoslezského kraje. O voličský průkaz je nutno požádat u obecního úřadu v místě trvalého pobytu – v Rýmařově je to Městský úřad Rýmařov, odbor vnitřních věcí (bližší informace podá paní Iva Vepřeková, tel. 554 254 143, veprekova.iva@rymarov.cz ), kam je nutno do 25. září 2020 s úředně ověřeným podpisem voliče nebo prostřednictvím datové schránky zaslat žádost, která bude obsahovat:

 • jméno a příjmení voliče,
 • datum narození,
 • adresu trvalého pobytu
 • případně požadovaný způsob doručení voličského průkazu.

Osobně je možno podat žádost do 30. září 2020 do 16:00; volič se dostaví na úřad, prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam. Obecní úřad voličský průkaz předá voliči osobně nebo tomu, kdo má plnou moc s ověřeným podpisem voliče, nebo jej voliči zašle.

Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz vždy odevzdat okrskové volební komisi. Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, rozhodne přesto hlasovat ve svém volebním okrsku, musí voličský průkaz rovněž odevzdat okrskové volební komisi, jinak mu komise hlasování neumožní.

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů jsou vytištěny pro každou politickou stranu, hnutí nebo koalici samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno vylosované číslo kandidujícího subjektu, ale dodané hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, protože některé z kandidujících stran, hnutí a koalic nekandidují ve všech krajích. Hlasovací lístky obdrží voliči do schránky nejpozději 3 dny přede dnem voleb (tedy nejpozději 29. září 2020). Ve volební místnosti jsou zveřejněny informace o případném vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta (pokud krajský úřad obdržel prohlášení alespoň 48 hodin před zahájením voleb do zastupitelstva kraje). Při zjišťování výsledků voleb se pak k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží.

Hlasování

Ve volební místnosti musí volič prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky, jinak mu nebude hlasování umožněno. Poté volič obdrží od komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem a případně mu na požádání komise vydá i sadu hlasovacích lístků (pokud si volič lístky zapomene doma, ztratí je, poškodí, …). Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise. S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, kde vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro subjekt, pro který se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím lístku může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů vyznačit, kterému z nich dává přednost (preferenční hlas).

Hlasování je neplatné, pokud:

 • volič vložil do obálky více než jeden hlasovací lístek;
 • hlasovací lístky nejsou na předepsaném tiskopise,
 • hlasovací lístky jsou přetržené,
 • hlasovací lístky nejsou vloženy do úřední obálky.

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky. Za voliče, který nemůže pro tělesnou vadu vhodit zvolený hlasovací lístek do volební schránky, tak může učinit jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise.

Hygienicko-protiepidemická opatření při hlasování ve volebních místnostech

Buďte prosím ohleduplní ke členům okrskových volebních komisí a k ostatním voličům a dodržujte následující základní pokyny:

 • nasaďte si roušku nebo obdobnou ochranu nosu a úst,
 • roušku mějte nasazenou po celou dobu s výjimkou okamžiku, kdy Vás okrsková volební komise vyzve k jejímu sejmutí pro účely identifikace, poté si roušku opět nasaďte,
 • využijte připravené dezinfekční prostředky na ruce,
 • dodržujte přiměřené rozestupy – pokud okrsková volební komise z důvodu velikosti volební místnosti požaduje vstup jednotlivě, dodržujte prosím tento pokyn,
 • komise budou pravidelně dezinfikovat či měnit psací potřeby pro úpravu hlasovacího lístku, přesto doporučujeme využít pro úpravu hlasovacího lístku vlastní psací potřeby
 • dodržujte prosím pokyny okrskové volební komise

Při hlasování do přenosné volební schránky si nasaďte roušku a dbejte pokynů členů okrskové volební komise.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Rýmařované mohou požádat o hlasování do přenosné volební schránky buď předem telefonicky (Městský úřad Rýmařov, odbor vnitřních věcí, Iva Vepřeková, tel. 554 254 143), nebo přímo volební komisi v den voleb telefonicky nebo prostřednictvím jiné osoby (známého, příbuzného, který se k volbám ve stejném okrsku dostaví).

Voliči v karanténě nebo izolaci kvůli onemocnění Covid-19

Voliči, kteří jsou v karanténě nebo v izolaci kvůli onemocnění Covid-19, mohou volit několika způsoby:

 • hlasování z motorového vozidla (tzv. drive-in hlasování) na speciálním stanovišti, jehož vybavení zajistí Armáda ČR. Pro rýmařovské občany je to areál Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, p.o, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, Krnov. Hlasovat zde je možno pouze ve středu 30. září 2020 v době od 07:00 do 15:00.
 • hlasování do zvláštní přenosné volební schránky, které zajišťuje speciální volební komise. Volič musí do čtvrtka 1. října 2020 do 20:00 telefonicky oznámit Moravskoslezskému kraji, že žádá příjezd speciální volební komise s přenosnou schránkou (telefonní číslo bude zveřejněno nejpozději 22. září 2020). Hlasování pak bude probíhat od pátku 2. října 2020 od 07:00 do soboty 3. října 2020 do 14:00.
 • hlasování klientů pobytového zařízení sociálních služeb, které bylo rozhodnutím krajské hygienické stanice uzavřeno. Uzavřená zařízení nahlásí krajská hygienická stanice krajskému úřadu, který do nich vyšle speciální komisi. Hlasování bude možné od čtvrtka 1. října 2020 od 07:00 do pátku 2. října 2020 d 18:00.

Zvláštní způsoby hlasování budou zajišťovat speciální hlasovací komise složené ze tří vojáků a zapisovatele jmenovaného krajským úřadem a sčítání těchto hlasů provede zvláštní sčítací komise u krajského úřadu.

Hlasování voličů v karanténě nebo v izolaci z důvodu onemocnění Covid-19 upravuje zákon č. 350/2020, Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020 – úplné znění zákona je ke stažení zde.

Zjednodušené informace o hlasování v krajských volbách

Veškeré informace k volbám do zastupitelstev krajů naleznete na webových stránkách města.

Jak volit 1B beztel
Jak volit 2B

 Zdroj: https://www.rymarov.cz/