Nemáte na penál? Možná pomůže stát

Dva tisíce tady a čtyři tisícovky tam. Začátek školního roku umí řádně provětrat peněženku. To máte předepsanou školní výbavu, kroužky, kurzy a školy v přírodě, oblečení a obutí, příspěvky a vstupné, stravné ve školní jídelně atd. Kdo má hlouběji do kapsy, je pro něj začátek školního roku psychicky náročnější než pro samotné školáky.

Nemáte na penál? Možná pomůže stát. Ilustrační foto: Pixabay.com

Na koho se obrátit o pomoc? Někdy vypomůže škola, jindy neziskovka, ale tak trochu utajená je státem podaná ruka ve formě mimořádné okamžité pomoci, která může dosáhnout až 38 600 Kč. O této možnosti však ví jen málo rodičů, takže např. v Praze se počet žádostí o tento příspěvek pohybuje pouze v řádu stovek.Jak získat mimořádnou okamžitou pomoc pro školáky?

1. Podle místa trvalého bydliště se informovat na možnost získání příspěvku a podat žádost na příslušné krajské pobočce úřadu práce (podle místa trvalého pobytu) písemně nebo elektronicky. Příspěvek se přiznává žadatelům, kteří kvůli hmotné nouzi nemají prostředky na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte.

2. Podle dodaných dokladů úřad žádost posoudí a určí výši příspěvku. O ten se žádá s předstihem, většinou jednorázově a do výše 38 600 Kč za rok na jedno dítě.

3. Příspěvek je možné využít mj. na zakoupení potřeb a aktivit, které nehradí škola. Třeba na pořízení školní aktovky (batohu), úboru na tělocvik a kroužky a zaplacení kurzů, školy v přírodě i letních táborů.

4. Nárok na okamžitý příspěvek nemá ten, kdo se prokazatelně nesnaží zvýšit svůj příjem, nemá příjmy, je nezaměstnaný, způsobil si pracovní neschopnost úmyslně či pod vlivem drog, jako OSVČ si neplatí nemocenské pojištění, je ve vězení a byla mu uložena sankce za neplnění řádné školní docházky dětí nebo neplacení výživného.

Jeden z příspěvků v nouzi

Příspěvek v hmotné nouzi je poskytován osobám s nízkými příjmy, jejichž celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb. Může být vyplácen jako příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, nebo jako mimořádná okamžitá pomoc.

Tento příspěvek je obvykle jednorázový, jeho přiznání posuzuje úřad práce a vyplácí se v různé výši např. při újmě na zdraví, mimořádné události (např. živelní pohroma – pozn. red.), při neschopnosti zaplatit správních poplatky, na pořízení základního vybavení domácnosti nebo při propuštění z výkonu trestu.

Náklady na vzdělání a kroužky

A přiznává se také žadatelům, kteří se ocitli v hmotné nouzi (jejich celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb) a z toho důvodu nemají prostředky na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte.

Úřad práce posuzuje příjmy a celkové poměry rodiny žadatele, možnost zařazení dítěte do kolektivu i přiměřenost požadavků na jeho aktivity a případně přizná uhrazení nákladů až do jejich plné výše. Maximálně však do 38 600 Kč za rok, což je desetinásobek životního minima.

Na sešity i letní tábory

Příspěvek je možné využít na pořízení potřeb a aktivit, které nehradí škola. Tedy kromě vyžadovaných pomůcek také na zakoupení školní aktovky (batohu), úboru na tělocvik a kroužky a zaplacení kurzů, školy v přírodě i letních táborů apod.

Žádost se podává obvykle před zaplacením předmětu či aktivity, na níž chce žadatel přispět. Je to logické už z toho důvodu, že žadatel dává najevo, že může uspokojit základní potřeby svého dítěte jen díky okamžité pomoci. V žádosti se tedy uvádějí pouze předpokládané náklady vycházející z aktuálních nebo předem stanovených cen.

Žádá se s předstihem

O dávku se žádá s dostatečným předstihem, úřad práce by měl žádost vyřídit zhruba do deseti pracovních dní. Aby se tato doba zbytečně neprodlužovala, je dobré mít připraveny všechny doklady.

To znamená vyplněnou žádost o mimořádnou okamžitou pomoc, potvrzení o výši měsíčních příjmů a prohlášení o sociálních poměrech žadatele i všech společných osob. A všechny doklady spojené s posouzením žádosti (osobní údaje žadatele a jeho rodiny).

Legislativně není omezeno, na kolik dětí v rámci jedné rodiny lze příspěvek uplatnit. Pokud tomu sociální poměry odpovídají, lze teoreticky příspěvek dostat ve výši ročního maxima na uspokojení potřeb každého nezaopatřeného potomka.

Kdo na pomoc nedosáhne?

Možné zádrhely? Nárok na okamžitý příspěvek nemá ten, kdo se prokazatelně nesnaží zvýšit svůj příjem, což v očích úřadu může být i práce na částečný úvazek nebo dohodu. Nebo nemá příjmy, je nezaměstnaný, způsobil si pracovní neschopnost úmyslně či pod vlivem drog, jako OSVČ si neplatí nemocenské pojištění, je ve vězení a byla mu uložena sankce za neplnění řádné školní docházky dětí nebo neplacení výživného.

Podat žádost může i cizinec s trvalým pobytem či azylem, nebo s občanstvím členského státu EU.

Nebát se odvolat

Jde o významnou a efektivní výpomoc v době nouze, v praxi však často dochází k tomu, že žádosti jsou zamítány. O tomto nenárokovém příspěvku totiž rozhoduje především to, jak konkrétní úředník k žádosti přistoupí a jak posoudí nejen sociální situaci rodiny, ale např. i nezbytnost či vhodnost absolvování konkrétní aktivity dítěte pro začlenění se do kolektivu. Navíc podle statistik je zhruba polovina přiznaných příspěvků nižších než 1000 Kč.

Podle kanceláře ombudsmana, který stížnosti na zamítnuté žádosti prošetřuje, by měli rodiče požadovat na úřadech práce relevantní informace a neměli by se bát proti negativnímu rozhodnutí odvolat. Ze šetření obhájce lidských práv totiž vyplývá, že zdůvodnění ze strany úředníků bývají často nepřípustná.

Autor: Petr Samec

Zdroj: https://faei.cz/