Několik vět 2022

První měsíce roku 2022 znovu a jasně ukázaly, že i když se současné české vedení velmi často zaklíná slovy svoboda a demokracie, ve skutečnosti se dost zoufale vzpírá všemu, co demokracii vytváří nebo ji alespoň vzdáleně připomíná. Petice a iniciativy občanů, které samo nezorganizovalo, odmítá jako nátlakové akce, pokojná lidová shromáždění zpochybňuje a někdy i rozhání, do přípravy nových zákonů nedovoluje veřejnosti mluvit.

Tytéž měsíce však zároveň ukázaly, že občanská veřejnost se už vymaňuje z letargie a že stále víc lidí má odvahu veřejně projevit svou touhu po společenských změnách. Pohyb ve společnosti se tak začíná stále povážlivěji srážet s nehybností moci, roste společenské napětí a začíná hrozit nebezpečí otevřené krize. Takovou krizi si nikdo z nás nepřeje. Proto vyzýváme vedení naší země, aby pochopilo, že nadešel čas ke skutečným a důkladným systémovým změnám a že tyto změny jsou svobodná a demokratická diskuse. Prvním krokem k jakýmkoli smysluplným změnám musí tedy být změna společenského klimatu v naší zemi, do kterého se musí vrátit duch svobody, důvěry, tolerance a plurality. Podle našeho názoru je k tomu třeba:

1) Aby nebyli vytvářeni noví političtí vězni.

2) Aby přestala být omezována či problematizována svoboda shromažďovací.

3) Aby přestaly být kriminalizovány a pronásledovány různé nezávislé iniciativy a začaly být konečně chápány i vládou jako to, čím v očích veřejnosti už dávno jsou, totiž jako přirozená součást veřejného života a legitimní výraz jeho různotvárnosti

.4) Aby byly sdělovací prostředky i veškerá kulturní činnost zbaveny všech forem politické manipulace a předběžné i následné skryté cenzury a otevřeny svobodné výměně názorů a aby nebyly ostrakizovány a cenzurovány sdělovací prostředky, působící nezávisle na oficiálních strukturách.

5) Aby byli respektováni věřící občané.

6) Aby byly všechny chystané a uskutečňované projekty, které mají natrvalo změnit životní prostředí v naší zemi a předurčit tak život budoucích generací, kupříkladu Green Deal, neodkladně předloženy k všestrannému posouzení odborníkům a veřejnosti.

7) Aby byla zahájena svobodná diskuse o všech aspektech a tématech našeho společenského a politického života.

 Je smutné, že v případě některých témat se široká diskuse už zase nepřipouští, a to jen proto, aby nemuseli být hnáni k odpovědnosti ti lidé z politického a státního vedení, kteří za jejich úpadek nesou odpovědnost.Každý, kdo s tímto stanoviskem souhlasí, je může jakoukoli formou podpořit, tzn. kopírovat, sdílet, šířit, lajkovat, tweetovat, posílat atd.Vládu vyzýváme, aby s ním nenaložila tak, jak je dosud zvyklá s nepohodlnými názory nakládat. Zasadila by tím osudovou ránu nadějím, jimiž jsme vedeni, totiž nadějím na skutečný společenský dialog jako jediné možné východisko ze slepé uličky, v níž se dnes Česká republika nalézá.(Podobnost s peticí Několik vět z roku 1989 není čistě náhodná.)

Petr Štěpánek