Prohlášení Charty 77

Prohlášení Charty 77
Dne 13. 10. 1976 byly ve Sbírce zákonů ČSSR (č. 120) zveřejněny „Mezinárodní
pakt o občanských a politických právech“ a „Mezinárodní pakt o hospodářských,
sociálních a kulturních právech“, které byly jménem naší republiky podepsány v roce
1968, stvrzeny v Helsinkách roku 1975 a vstoupily u nás v platnost dnem 23. 3. 1976.
Od té doby mají naši občané právo a náš stát povinnost se jimi řídit.
Svobody a práva, jež tyto pakty zaručují, jsou důležitými civilizačními hodnotami, k
nimž v dějinách směřovalo úsilí mnoha pokrokových lidí, a jejichž uzákonění může
významně pomoci humánnímu rozvoji naší společnosti. Vítáme proto, že ČSSR k
těmto paktům přistoupila.
Jejich zveřejnění nám ale s novou naléhavostí připomíná, kolik základních
občanských práv platí v naší zemi zatím – bohužel – jen na papíře.
Zcela iluzorní je např. právo na svobodu projevu, zaručované článkem 19 prvního
paktu.
Desítkám tisíc našich občanů je znemožněno pracovat v jejich oboru jen proto, že
zastávají názory odlišné od názorů oficiálních. Jsou přitom často objektem
nejrozmanitější diskriminace a šikanování ze strany úřadů i společenských
organizací; zbaveni jakékoli možnosti bránit se, stávají se prakticky obětí apartheidu.
Statisícům dalších občanů je odpírána „svoboda od strachu“ (preambule prvního
aktu), protože jsou nuceni žít v trvalém nebezpečí, že projeví-li své názory, ztratí
pracovní a jiné možnosti.
V rozporu s článkem 13 druhého paktu, zajišťujícím všem právo na vzdělání, je
nesčetným mladým lidem bráněno ve studiu jen pro jejich názory nebo dokonce pro
názory jejich rodičů. Bezpočet občanů musí žít ve strachu, že kdyby se projevili v
souladu se svým přesvědčením, mohli by být bud‘ sami nebo jejich děti zbaveni
práva na vzdělání.
Uplatnění práva „vyhledávat, přijímat, rozšiřovat informace a myšlenky všeho druhu,
bez ohledu na hranice, ať ústně, písemně nebo tiskem“ i „prostřednictvím umní“ (bod
2 čl. 19 prvního paktu) je stíháno nejen mimosoudně, a1e i soudně, často pod
rouškou kriminálního obvinění (jak o tom svědčí mimo jiné práv probíhající procesy s
mladými hudebníky).
Svoboda veřejného projevu je potlačena centrálním řízením všech sdělovacích
prostředků i publikačních a kulturních zařízení. Žádný politický, filozofický i vědecký
názor nebo umělecky projev jen trochu se vymykající úzkému rámci oficiální
ideologie či estetiky nemůže být zveřejněn; je znemožněna veřejná kritika krizových
společenských jevů; je vyloučena možnost veřejné obrany proti nepravdivým a
urážlivým nařčením oficiální propagandy (zákonná ochrana proti „útokům na čest a
pověst“, jednoznačně zaručovaná článkem 17 prvního paktu, v praxi neexistuje);
lživá obvinění nelze vyvrátit a marný je každý pokus dosáhnout nápravy nebo opravy
soudní cestou; v oblasti duchovní a kulturní tvorby je vyloučena otevřená diskuse.
Mnoho vědeckých a kulturních pracovníků i jiných občanů je diskriminováno jen
proto, že před lety legálně zveřejňovali či otevřeně vyslovovali názory, které
současná politická moc odsuzuje.
Svoboda náboženského vyznání, důrazně zajišťovaná článkem 18 prvního paktu, je
systematicky omezována mocenskou svévolí; oklešťováním činnosti duchovních, nad
nimiž trvale visí hrozba odepření nebo ztráty státního souhlasu s výkonem jejich
funkce; existenčním i jiným postihem osob, které své náboženské vyznání slovem i
skutkem projevují; potlačováním výuky náboženství apod.
Nástrojem omezení a často i úplného potlačení řady občanských práv je systém
faktického podřízení všech institucí a organizací ve státě politickým direktivám
aparátu vládnoucí strany a rozhodnutím mocensky vlivných jednotlivců. Ústava
ČSSR a ostatní zákony a právní normy neupravují ani obsah a formu, ani tvorbu a
aplikaci takových rozhodnutí: jsou převážně zákulisní, často jen ústní, občanům
vesměs neznámá a jimi nekontrolovatelná; jejich původci nezodpovídají nikomu než
sami sobě a své vlastní hierarchii, přitom však rozhodujícím způsobem ovlivňují
činnost zákonodárných i výkonných orgánů státní správy, justice, odborových,
zájmových i všech ostatních společenských organizací, jiných politických stran,
podniků, závodů, ústavů, úřadů, škol a dalších zařízení, přičemž jejich příkazy mají
přednost i před zákonem. Dostanou-li se organizace nebo občané při výkladu svých
práv a povinností do rozporu s direktivou, nemohou se obrátit k nestranné instituci,
protože žádna neexistuje. Tím vším jsou vážně omezena práva vyplývající z článků
22 a 21 prvního paktu (právo sdružovat se a zákaz jakéhokoli omezení jeho výkonu) i
článku 25 (rovnost práva podílet se na vedení veřejných věcí a článku 26 (vyloučení
diskriminace před zákonem). Tento stav také brání dělníkům a ostatním pracujícím
zakládat bez jakéhokoliv omezení odborové a jiné organizace k ochraně svých
hospodářských a sociálních zájmů a svobodně využívat práva na stávku (bod 1 čl. 8
druhého paktu).
Další občanská práva, včetně výslovného zákazu „svévolného zasahování do
soukromého života, do rodiny, domova nebo korespondence“ (čl. 17 prvního paktu),
jsou povážlivě narušována také tím, že ministerstvo vnitra nejrůznějšími způsoby
kontroluje život občanů, například odposlechem telefonů a bytů, kontrolou pošty,
osobním sledováním, domovními prohlídkami, budováním sítě informátorů z řad
obyvatelstva (získávaných často nepřípustnými hrozbami nebo naopak sliby). Často
přitom zasahuje do rozhodování zaměstnavatelů, inspiruje diskriminační akce úřadů
a organizací, ovlivňuje justiční orgány a řídí i propagandistické kampaně sdělovacích
prostředků. Tato činnost není regulována zákony, je tajná a občan se proti ní nemůže
nijak bránit.
V případech politicky motivovaného trestního stíhání porušují vyšetřovací a justiční
orgány práva obviněných a jejich obhajoby, zaručovaná článkem 14 prvního paktu i
čs. zákony. Ve věznicích se s takto odsouzenými lidmi zachází způsobem, který
porušuje lidskou důstojnost vězněných, ohrožuje jejich zdraví a snaží se je morálně
zlomit.
Obecně je porušován i bod 2 lánku 12 prvního paktu, zaručující občanům právo
svobodně opustit svou zemi; pod záminkou „ochrany národní bezpečnosti“ (bod 3) je
toto právo vázáno na různé nepřípustné podmínky. Svévolně se postupuje i při
udělování vstupních víz cizím státním příslušníkům, z nichž mnozí nemohou navštívit
ČSSR například jen proto, že se pracovně i přátelsky stýkali s osobami u nás
diskriminovanými.
Někteří občané – ať soukromně, na pracovišti nebo veřejně (což je prakticky možné
jen v zahraničních sdělovacích prostředcích) – na soustavné porušování lidských
práv a demokratických svobod upozorňují a dožadují se v konkrétních případech
nápravy; jejich hlasy však zůstávají většinou bez odezvy, anebo se stávají
předmětem vyšetřování.
Odpovědnost za dodržování občanských práv v zemi padá samozřejmě především
na politickou a státní moc. Ale nejen na ni. Každý nese svůj dí1 odpovědnosti za
obecné poměry, a tedy i za dodržování uzákoněných paktů, které k tomu ostatně
zavazují nejen vlády, ale i všechny občany.
Pocit této spoluodpovědnosti, víra ve smysl občanské angažovanosti a vůle k ní, i
společná potřeba hledat její nový a účinnější výraz přivedly nás k myšlence vytvořit
CHARTU 77, jejíž vznik dnes veřejně oznamujeme.
CHARTA 77 je volné, neformální a otevřené společenství lidí různých přesvědčení,
různé víry a různých profesí, které spojuje vůle jednotlivě i společně se zasazovat o
respektování občanských a lidských práv v naší zemi i ve světě. Těch práv, která
člověku přiznávají oba uzákoněné mezinárodní pakty, Závěrečný akt helsinské
konference, četné další mezinárodní dokumenty proti válkám, násilí a sociálnímu i
duchovnímu útisku, a která souhrnně vyjadřuje Všeobecná deklarace lidských práv
OSN.
CHARTA 77 vyrůstá ze zázemí solidarity a přátelství lidí, kteří sdílejí starost o osud
ideálů, s nimiž spojili a spojují svůj život a práci.
CHARTA 77 není organizací, nemá stanovy, stálé orgány a organizačně podmíněné
členství. Patří k ní každý, kdo souhlasí s její myšlenkou, účastní se její práce a
podporuje ji.
CHARTA 77 není základnou k opoziční politické činnosti. Chce sloužit k obecnému
zájmu jako mnohé podobné občanské iniciativy v různých zemích na Západ i na
Východ. Nechce tedy vytyčovat vlastní program politických i společenských reforem
či změn, ale vést v oblasti svého působení konstruktivní dialog s politickou a státní
mocí, zejména tím, že bude upozorňovat na různé konkrétní případy porušování
lidských a občanských práv, připravovat jejich dokumentaci, navrhovat řešení,
předkládat různé obecnější návrhy směřující k prohlubování těchto práv a jejich
záruk, působit jako prostředník v případných konfliktních situacích, které může
bezpráví vyvolat, apod.
Svým symbolickým jménem zdůrazňuje CHARTA 77, že vzniká na prahu roku, který
byl prohlášen rokem práv politických vězňů a v němž má bělehradská konference
zkoumat plnění závazků z Helsink. Jako signatáři tohoto prohlášení pověřujeme prof.
dr. Jana Patočku. Dr. Sc., dr. h. c., Václava Havla a prof. dr. Jiřího Hájka Dr. Sc.,
úlohou mluvčích CHARTY 77. Tito mluvčí ji plnomocně zastupují jak před státními a
jinými organizacemi, tak i před naší a světovou veřejností a svými podpisy zaručují
autenticitu jejích dokumentů. V nás i v našich občanech, kteří se připojí, budou mít
své spolupracovníky, kteří se s nimi zúčastní potřebných jednání, ujmou se dílčích
úkolů a budou s nimi sdílet veškerou odpovědnost.
Věříme, že CHARTA 77 přispěje k tomu, aby v Československu všichni občané
pracovali a žili jako svobodní lidé.

Zdroj: https://pages.pedf.cuni.cz/kddd/files/2015/03/Prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-Charty-77.pdf