Ve Rýmařově vzniknou nové chodníky

Projekt „Komplexní zvýšení bezpečnosti dopravy v Rýmařově“, reg.č. CZ.06.06.01/00/22_040/0000540, řeší nízkou bezpečnost dopravy pro chodce a cestující ve veřejné dopravě a s tím spojenou nízkou atraktivitu udržitelných forem dopravy.

Konkrétně se jedná o rekonstrukci levostranného chodníku a doplnění nového chodníku na ulici Opavská (podél silnice I/11) a výstavbu nového chodníku v části města Edrovice (podél silnice III/37019).

Cílové skupiny nemohou v současnosti bezpečně využívat udržitelnou dopravu, proto mnohdy preferují individuální motorovou dopravu, což negativně přispívá ke stavu životního prostředí. Chodci a cestující ve veřejné dopravě jsou v těchto úsecích nuceni pohybovat se po krajnicích silnic, což způsobuje nebezpečné, potenciálně kolizní situace s projíždějícími automobily.

Nové a rekonstruované chodníky, ale i další realizovaná bezpečnostní opatření bezbariérově propojí podstatnou část města s autobusovými zastávkami, které jsou součástí integrovaného dopravního systému. Součástí realizace je i množství míst pro přecházení. Přecházení frekventovaných komunikací pro motorová vozidla na místech k tomu určených proto bude bezpečnější. Nové či rekonstruované chodníky, bezprostředně napojující autobusové zastávky integrovaného dopravního systému, také přispějí bezpečnějším a atraktivnějším pěším přístupem ke zvýšení podílu využití udržitelných forem dopravy ve městě, které se o tento cíl snaží dlouhodobě. Pro uživatele z definovaných cílových skupin budou po realizaci udržitelné formy dopravy podstatně přístupnější. Cílové skupiny budou mít ze zmíněných opatření významný užitek v podobě vyšší bezpečnosti a komfortu.

V současné době probíhají přípravné práce na zadání veřejné zakázky pro výběr generálního dodavatele.

Cílem projektu je zajištění kontinuálního provozu nově postavené, zmodernizované, zrekonstruované nebo stavebně upravené komunikace pro pěší či komunikace pro cyklisty od data ukončení realizace projektu.

Chodník Edrovice
Chodník ulice Opavská

 zdroj: https://www.rymarov.cz/