Horní Město – vyhlášení soutěže o pronájem bufetu

O b e c H o r n í M ě s t o

oznamuje konání

v e ř e j n é s o u t ě ž e

na pronájem nebytových prostor BUFETU v objektu sportovních šaten Horní Město od 01.05.2020

Účastníci:

  • účastnit se mohou všechny fyzické osoby starší 18-ti let způsobilé k právním úkonům, které jsou občany ČR, zapsané spolky a právnické osoby, které se prokáží platným výpisem z obchodního rejstříku, ne starším tří měsíců a které zaplatí účastnický poplatek ve výši 1 000,-Kč. (Ten, kdo nevyhraje tomu se poplatek vrátí. Ten, kdo vyhraje, použije poplatek na uhrazení nájmu.)

Podmínky účasti:

1) Uchazeč předloží svůj záměr na pronájem nemovitého majetku písemně v uzavřené obálce s nápisem „NEOTVÍRAT – pronájem nebytových prostor BUFETU v objektu sportovních šaten Horní Město“ na Obecním úřadě v Horním Městě v přízemí nejpozději do 25.3.2020 15:00 hod.

2) Záměr bude obsahovat:

a) nabídnutou cenu za měsíční pronájem nebytových prostor + iniciály žadatele pro účely uzavření smlouvy (jméno a příjmení, IČO, datum narození a místo trvalého bydliště)

b) záměr využití nebytových prostor (specifikace využití, přínos pro občany, uvažované úpravy a jejich finanční krytí a jiné důležité informace)

Posuzování nabídek:

Komise schválená Zastupitelstvem obce Horní Město sestaví pořadí

  1. podle nejvyšší nabídnuté ceny
  2. podle záměru na využití nebytových prostor
  3. v případě rovnosti nabídek bude komise rozhodovat podle bodu b)

Obě pořadí se sčítají a pronájem bude uzavřen s uchazečem s nejnižším počtem bodů.

Specifikace pronajímaného majetku:

Místnosti v objektu sportovních šaten (bufet 18,41m2, sklad 6,61 m2, chodba 4,86m2, WC 2,94m2) – celkem vyznačeno viz. příloha.

Minimální roční nájemné je stanoveno na 6 000,-Kč. Výše nájemného obsahuje náklady na vodu, stočné a vytápění.

Fyzickou prohlídku prodávaného majetku lze provést individuálně na místě.

Datum , místo a čas konání veřejné soutěže

25.3.2020 v 15:30 hod. v kanceláři starostky Obecního úřadu v Horním Městě.

Prezentace veřejné soutěže

Dne 25.3. 2020 v 15:30hod. proběhne otevírání obálek za přítomnosti uchazečů, kteří o to projeví zájem

Další informace:

Podá Lenka Holešová – 724178698

Schváleno Zastupitelstvem obce Horní Město na zasedání dne 19.2.2020 pod č.usn. 7a/11/2020

Na úřední desce vyvěšeno dne : 28.02.2020 sejmuto dne :

Mgr. Lenka Holešová , starostka