Končí platnost vašeho občanského nebo řidičského průkazu?

Ministerstvo vnitra vydalo v souladu s usneseními vlády stanovisko k některým životním situacím, které mohou v době nouzového stavu nastat.

Skončení platnosti občanského průkazu a cestovního pasu

Občané, u nichž v občanském průkazu nebo v cestovním pase skončila doba platnosti těchto dokladů po dni 1. března 2020, mohou na území České republiky prokazovat svoji totožnost i nadále těmito neplatnými doklady.  Je-li občan držitelem alespoň jednoho platného dokladu (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz) upřednostňuje se prokazování totožnosti některým z těchto stále platných dokladů.

Občané také nemusejí v době nouzového stavu žádat o vydání nového občanského průkazu v případě:

 • že došlo k ukončení platnosti občanského průkazu z důvodu
  • uplynutí doby v něm vyznačené
  • ohlášení jeho ztráty, odcizení nebo zničení
  • ohlášení nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu
  • nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
  • nabytím právní moci rozhodnutí úřadu o skončení jeho platnosti
 • po obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství,
 • po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
 • po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství nevzniklo,
 • po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství je neplatné,
 • po obdržení úmrtního listu manžela nebo partnera,
 • po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manžela nebo partnera za mrtvého,
 • po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě jména, příjmení, nebo bylo přiděleno nové rodné číslo,
 • po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
 • po dovršení 15 let, pokud má trvalý pobyt na území České republiky a nemá občanský průkaz.

Skončení platnosti řidičského průkazu

Osoby, jimž skončila platnost řidičského průkazu během nouzového stavu (tj. po 12. březnu 2020), mohou na území České republiky řídit motorové vozidlo pro příslušnou skupinu motorového vozidla.

Uvedená opatření platí pouze po dobu trvání nouzového stavu!24. březen 2020