Vymáhání dluhů pod ochranou státu

Mně se to nemůže stát. Tak si to nejdříve namlouval patrně každý ze 783 053 našich spoluobčanů, který se v loňském roce potýkal s exekucí. Pravda, většina jsou notoričtí neplatiči, protože v průměru je na jednu fyzickou osobu vedeno skoro šest exekucí. Ale nemálo bude i těch, kteří do dluhové pasti spadli hlavně kvůli své nezkušenosti, neopatrnosti nebo shodě okolností. A hrabat se z té pasti ven přináší mnohem větší úsilí než zmíněný pád.

Obvykle jde do tuhého už s obálkou s barevným pruhem, což si umí představit asi každý. Ale co následuje? Soudní exekutor není vymahač dluhů z gangsterských filmů, ale úřední osoba a musí vytvářet prostor pro ochranu nejen věřitelům (tzv. oprávněným), ale i dlužníkům (tzv. povinným).Co byste měli vědět o exekuci:

1. Exekuce je státem povolený způsob vymáhání dluhů, který se řídí zákonem. Exekutor je úřední osoba. Exekuci nařizuje soud na základě exekučního titulu, jímž je obvykle doklad o vzniklém dluhu.
2. Pohledávka je uspokojena z majetku dlužníka, který má exekutor právo si zjistit a s nímž po zahájení exekuce už nelze disponovat. Z exekuce je vyjmuta nezabavitelná finanční částka a některé předměty, vesměs osobního charakteru.
3. Proti exekuci se lze bránit formou odvolání prakticky v celém jejím průběhu. Odvoláváme se k exekutorovi, případně k soudu. Odvolat se není možné proti vydání exekučního příkazu a vyčíslení nákladů na provedení exekuce.

Jak se tedy bránit, aby jedno šlápnutí vedle neskončilo volným pádem?

Dluh a pak soud

Co je to exekuce? Státem povolený způsob vymáhání dluhů. Exekuci provádí exekutor na základě rozhodnutí soudu podle státem stanovených pravidel. Na začátku exekuce je nesplacený dluh (třeba i ve formě nevrácené věci), ale ten sám o sobě k zahájení exekuce nestačí. Tímto spouštěčem je až tzv. exekuční titul.

Exekučním titulem může být rozhodnutí soudu, případně rozhodce (přikazující zaplatit určitou částku, vydat neoprávněně drženou movitost či nemovitost), nebo smlouva obsahující tzv. exekuční doložku. Kdo má v ruce exekuční titul, podává k soudu tzv. exekuční návrh. Pokud jsou v pořádku všechny náležitosti, soud nařídí exekuci a pověří konkrétního exekutora, aby toto rozhodnutí zajistil.

Zjišťování majetkových poměrů

Pro dlužníka nařízení exekuce obvykle velké překvapení není. Většinou alespoň tušíme, že někomu dlužíme, nesplnili jsme závazek, nebo že i dluhy za obyčejnou černou jízdu nás jednou dohoní.

Bezprostředně po nařízení exekuce začne exekutor zjišťovat majetkové poměry povinného, zda je vůbec z čeho brát. Znamená to, že obešle nejen banku či katastr, ale i zaměstnavatele a dlužník je zapsán do rejstříku zahájených exekucí, což je neveřejný seznam pod správou ministerstva spravedlnosti.

Majetek nám zamrzne

Exekutor má současně za povinnost nás do 15 dní o nařízení exekuce vyrozumět. Znamená to, že s většinou svého majetku nesmíme volně disponovat. Zákon kromě toho stanovuje seznam majetku, který zabavit nelze, a navíc určuje nezabavitelnou finanční částku. Když se budeme chtít zbavit majetku, který může exekuce postihnout, nebude naše jednání podle práva platné.

Současně nás exekutor informuje, že od doručení vyrozumění máme 30 dní na dobrovolné zaplacení dluhu. Už v této chvíli sice hradíme nejen dlužnou částku, ale i vzniklé náklady exekutorovi, ale čím dříve platíme, tím nižší „vícenáklady“ budou. Když během této lhůty poukáže dlužník požadovanou částku (včetně odměn, úroků a pokut), je exekuce vyřízena.

Zabavit lze i řidičák

Pokud dojde k marnému uplynutí třicetidenní lhůty stanovené pro dobrovolné splnění povinnosti, nastává exekuce některou z forem stanovených zákonem – např. srážkou ze mzdy či jiných příjmů, příkazem k výplatě z účtu, přikázáním pohledávky (pokud dlužníkovi někdo dluží, exekutor tuto pohledávku přebere), dále správou, zástavou či prodejem movitých či nemovitých věcí, ale i pozastavením řidičského oprávnění.

Záleží na exekutorovi, jaký způsob vybere. Může je i kombinovat, ale jeho povinností je zvolit cestu vhodnou a přiměřenou výši dluhu.

Co zůstane na účtu?

Co naopak exekutor zabavit nesmí? Z příjmů jsou to dávky v hmotné nouzi, příspěvek na bydlení a jednorázové sociální dávky. Od 1. dubna 2020 se zvýšila hranice maximální nezabavitelné částky ze mzdy na 20 724 Kč, nad tuto hranici se zabavuje vše. Minimální nezabavitelná částka je stanovena na 6908 Kč. Nezabavitelná částka na každou vyživovanou osobu je 1727 korun.

Zabaveny nesmějí být zejména běžné předměty užívané v domácnosti, studijní a náboženská literatura, zdravotnické potřeby, hračky, snubní prsten a osobní věci, jako jsou fotografie, korespondence apod. Pokud by k zabavení přece jen došlo, je možné se bránit u exekutora.

Je možné se bránit

Není to však ani zdaleka jediný způsob obrany v průběhu exekuce. Je možné se průběžně odvolávat (do 15 dní od doručení) proti všem úkonům s výjimkou těch, u nichž to zákon nepřipouští. Což je především samotný exekuční příkaz a jeho zrušení a náklady na exekuci. Odvolání směřuje vždy k exekutorovi.

Dále je možné požádat o odklad exekuce, ale vždy jen na určitou dobu a při splnění těchto podmínek – bez vlastní viny bychom se ocitli přechodně v takovém postavení, že by výkon exekuce měl pro nás či rodinu zvláště nepříznivé následky a současně odkladem nedojde k vážnému poškození věřitele. V písemném návrhu musíme tyto skutečnosti zdůvodnit a doložit exekutorovi, který rozhodne sám, nebo návrh předá soudu. Do vydání rozhodnutí nelze provádět další exekuční úkony.

Exekuci jde i zastavit

Exekuci je možné zastavit zcela, nebo zčásti především po zjištění, že k ní vůbec nemělo dojít, byla zahájena nedopatřením či z chybných důvodů. Návrh se podává exekutorovi do 15 dní ode dne, kdy jsme se o důvodu k zastavení dozvěděli. Pokud se zastavením souhlasí nejen exekutor, ale i všichni účastníci řízení, nebo se do 30 dní nevyjádří, exekuce se zastavuje. Pokud tomu tak není, exekutor předá návrh soudu.

Návrhem na vyškrtnutí věci ze soupisu majetku se můžeme bránit, když exekutor napíše do soupisu věcí předměty, které nám nepatří, nebo jsou z exekuce vyloučeny. Bránit se musíme do 30 dní od chvíle, kdy jsme tuto skutečnost zjistili, u exekutora, případně u soudu. Pokud nám dá soud za pravdu, exekutor musí uhradit škodu, kterou nám svým počínáním způsobil.

Exekutor smí i do bytu

Ani přes emotivní atmosféru provázející exekuci nesmíme zapomínat, že exekutor je podle trestního zákoníku úřední osoba (po dobu výkonu své funkce). Má právo požadovat po státních orgánech i dalších institucích poskytování informací a další součinnost a tyto osoby mu je musí poskytnout. Součinnost mu však musí poskytnout i dlužníci.

Exekutor má právo vstoupit do obydlí dlužníka za účelem soupisu majetku. Když mu toto právo upřeme, vynutí si je za asistence policie. Musí se prokázat oprávněním provádět exekuci a identifikuje se průkazem s fotografií a uvedenou územní příslušností.

Kdo podle trestního zákoníku použije proti úřední osobě násilí, hrozí mu odnětí svobody až na čtyři roky. Použití zbraně, nebo když např. dlužník exekutora při jeho pracovních úkonech zraní, zvyšuje taxu až na šest let. Násilím se podle judikatury nerozumí jen přímý fyzický atak, ale i jiným způsobem vynucování si vlastní vůle.

Zdroj: https://faei.cz/ Autor: Petr Samec