Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici vedoucí finančního odboru MěÚ Břidličná

Tajemnice Městského úřadu Břidličná vydává
v souladu se zákonem 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznámení o vyhlášení výběrového řízení
na pozici vedoucí finančního odboru

Místo výkonu práce: Městský úřad Břidličná, Nábřežní 452, 793 51 Břidličná
Předpokládaný nástup: 2. ledna 2021, nebo dle dohody
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Pracovní úvazek: 1,0
Platové zařazení: 10 platová třída – v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem
práce a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, vše ve znění pozdějších
předpisů
Nabízíme: systém zaměstnaneckých výhod
Předpokládaný rozsah pracovní činnosti:
• komplexní vedení účetnictví samosprávného celku,
• sestavování rozpočtu města,
• sestavování závěrky účetní jednotky, závěrečného účtu, inventarizace majetku
• správa daní včetně daňových přiznání,
• provádění finanční kontroly,
• organizační a odborné vedení finančního odboru,
• odpovědnost za výkon činností na úseku finančního odboru před orgány města.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• státní občan České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České
republice trvalý pobyt,
• dosažení věku 18 let,
• bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům,
• ovládání jednacího jazyka.
Požadavky:
• vysokoškolské vzdělání ekonomického směru, popř. na základě výjimky dle § 3 nařízení vlády č.
341/2017 vyšší odborné nebo středoškolské vzdělání ekonomického směru,
• komplexní znalost podvojného účetnictví a rozpočtové skladby, včetně účtování DPH, majetku,
závěrkových operací a sestavování výkazů,
• znalost právních předpisů týkajících se pracovního zařazení – zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon
č. 563/21991 Sb., o účetnictví, zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, zákon č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů
některých daní územních samosprávných celků a některých fondů, zákon č. 218/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě – vše
v platném znění,

• dobrá uživatelská znalost práce na PC a internetu,
• samostatnost, odpovědnost, preciznost, důslednost, organizační a koordinační schopnosti,
schopnost týmové práce,
• řidičský průkaz skupiny B.
Výhodou:
• znalost programu GINIS,
• praxe ve státní správě nebo samosprávě,
• zvláštní odborná způsobilost na úseku finančního hospodaření územních samosprávných celků a
jeho přezkumu nebo na úseku správy daní a poplatků.
Písemná přihláška zájemce dle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb. musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození uchazeče,
 • státní příslušnost uchazeče,
 • místo trvalého pobytu uchazeče,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího st. občana,
 • datum a podpis uchazeče.
  K přihlášce přiložte:
 • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a s uvedením odborných znalostí
  a dovedností týkajících se požadavků tohoto výběrového řízení,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků
  obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový
  doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • originál nebo ověřenou kopii lustračního osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb. (nevyžaduje
  se od občanů narozených po 01.12.1971),
 • čestné prohlášení ve smyslu §4 odst.3 zákona č. 451/1991 Sb. (nevyžaduje se od občanů
  narozených po 01.12.1971).
  V přihlášce uveďte kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailovou adresu.
  Místo, adresa a způsob podání písemné přihlášky v zalepené obálce označené „Výběrové řízení –
  vedoucí FO – NEOTVÍRAT“:
 • osobně na podatelně Městského úřadu Břidličná, Nábřežní 452, 793 51 Břidličná nebo
  poštou s datem odeslání nejpozději do 30. září 2020.
  Lhůta pro podání přihlášky: 30. září 2020 do 16:00 hodin.
  Případné dotazy zodpoví:
  Ing. Jana Paštěková, tajemnice Městského úřadu Břidličná, telefon: 554 773 543, 733 602 140
  Bc. Jaroslava Mikulcová, vedoucí finančního odboru Městského úřadu Břidličná, telefon: 554 773 538.
  Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů a výběrové řízení zrušit.
  Rozhodnutí výběrové komise bude uchazečům oznámeno písemně. Uchazeč nese náklady, které mu
  účastí ve výběrovém řízení vznikly (§ 9 odst. 6 zákona č. 312/2002 Sb.). Podáním přihlášky uchazeč
  souhlasí s tím, že zadavatel bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji.
  Po skončení výběrového řízení budou uchazečům písemné materiály poskytnuté k výběrovému řízení
  vráceny.
  Ing. Jana Paštěková, tajemnice Městského úřadu Břidličná, v.r