Vyhlášení nouzového stavu a omezení některých hromadných akcí

Vláda České republiky vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky nouzový stav, a to od pondělí 5. října 2020 od 00:00 na dobu 30 dnů.

Vláda také s účinností od pondělí 5. října 2020 od 00:00 do neděle 18. října 2020 do 23:59 zakázala koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti, při kterých se převážně zpívá, a to včetně zkoušek, a hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, a rovněž je zakázán odstup od jiných osob menší než 2 metry.

Výjimka platí pro:

  • členy domácnosti,
  • výkon povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
  • účast na pohřbu, svatbě nebo prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství.

Zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, s účastí veřejnosti nepřevyšující sto osob s tím, že mezi jednotlivými zástupci veřejnosti je rozestup alespoň 2 metry a každý z nich má určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje.

Zákaz se také nevztahuje na níže uvedené hromadné akce, které se omezují takto:

Divadelních, filmových a jiných uměleckých představení, při kterých se převážně nezpívá, se může účastnit nejvýše 500 diváků, resp. účastníků s tím, že musí být dodržena vzdálenost 2 metry mezi účastníky a účinkujícími osobami (např. herci, hudebníci), případně musí být účinkující osoby od účastníků odděleny nepropustnou zábranou bránící šíření kapének (např. plexisklo).

Každý účastník akce musí mít určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje; pokud je zpoplatněn vstup, nelze vstup prodat jinak než na konkrétní místo k sezení; organizátor akce je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro účastníky akce. V prostorech, kde se tyto akce konají, se zakazuje podávat nebo prodávat potraviny včetně pokrmů a nápojů. Účastníci jsou povinni dodržovat rozestupy od jiných účastníků alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti, ledaže se zdržují na určeném místě k sezení.

Sportovních akcí v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy se mohou účastnit pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště. Stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy.

Bohoslužby se může účastnit nejvýše tolik osob, kolik je míst k sezení, nejvýše však 100 osob, a osoby, které se bohoslužby účastní, se převážně zdržují na místě k sezení, a to s výjimkou osob vedoucích bohoslužbu a jejich pomocníků. V průběhu bohoslužby se nezpívá.

Provozovny stravovacích služeb musejí dodržovat následující pravidla:

  • zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 22:00 hod. a 06:00 hod., s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny),
  • zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
  • u jednoho stolu sedí nejvýše šest zákazníků,
  • v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní prostory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených, povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti, ledaže se zdržují na místě k sezení ve venkovních prostorech provozovny (např. zahrádka),
  • provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky.

Úplné znění usnesení vlády – nouzový stav

Úplné znění usnesení vlády o přijetí krizového opatření

Zdroj: https://www.rymarov.cz/