Co se mění v roce 2021? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí

 Rok 2021 přinese další změny v oblasti práce a sociálních věcí. Od ledna opět dojde k navýšení důchodů, zvyšovat se bude i minimální mzda a schválen byl také zákon o náhradním výživném. MPSV se pod vedením ministryně Jany Maláčové (ČSSD) povedlo prosadit také novelu zákoníku práce a sní spojené sdílené pracovní místo.

VYŠŠÍ DŮCHODY
V příštím roce porostou všechny vyplácené důchody. Historickou novinkou je především to, že valorizace vychází mj. z indexů růstu spotřebitelských cen domácností důchodců na místo dosud využívaného indexu spotřebitelských cen domácností.

Základní výměra důchodů se zvýší o 60 Kč na 3 550 Kč, procentní výměra vzroste o 7,1 %. Průměrný starobní důchod by tedy měl činit 15 336 Kč. Díky valorizaci jde tedy o zvýšení přibližně o 839 Kč. Česká správa sociálního zabezpečení každoročně provádí zvýšení vyplácených důchodů automaticky. Klienti tedy nemusí o zvýšení důchodu žádat.

VYŠŠÍ MINIMÁLNÍ MZDA
Od 1. ledna 2021 se bude zvyšovat také minimální mzda a to o 600 Kč na 15 200 Kč za měsíc pro zaměstnance se stanovenou týdenní pracovní dobou 40 hodin. Minimální hodinová mzda vzroste z 87,30 Kč na 90,50 Kč.

Se zvýšením minimální mzdy, kterou v ČR pobírá zhruba 149 tisíc zaměstnanců, souvisí také růst nejnižší úrovně zaručené mzdy, a to o 600 Kč až 1 200 Kč měsíčně na 15 200 Kč až 30 400 Kč. Zaručená mzda se vyplácí v 8 stupních a představuje nejnižší výdělek dle odbornosti, náročnosti a zodpovědnosti práce a týká se širokého okruhu zaměstnanců.

ZÁKON O NÁHRADNÍM VÝŽIVNÉM
Obrovskou pomocí pro děti samoživitelek a samoživitelů je prosazení zákona o náhradním výživném. Za neplatiče alimentů bude výživné na děti platit stát, který poté bude alimenty po dlužnících vymáhat. Na nezaopatřené děti bude Úřad práce ČR vyplácet maximálně 3000 Kč měsíčně. Zákon se týká přibližně 24 tisíc nezaopatřených dětí. Zákon nabyde účinnosti 1. 7. 2021.

VYŠŠÍ PLATY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Od 1.1. 2021 proto porostou platy všem zaměstnancům (mimo vedoucích pracovníků) v sociálních službách o 10 %. Ve státním rozpočtu je plánované navýšení platů v sociálních službách zohledněno. Celková částka, která bude na dotace na podporu sociálních služeb vynaložena (bez pozměňovacích návrhů) je: 21 411 611 712 Kč, z toho na pokrytí 10 % navýšení platů 1,613 mld. Kč, které jsou určeny jak pro mzdovou, tak i platovou sféru, ale jen pro služby, které jsou zařazeny do krajské sítě sociálních služeb nebo nadregionální sítě sociálních služeb, které spravuje MPSV.

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE – ZAVEDENÍ SDÍLENÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA a další
V rámci velké novely zákoníku práce se povedlo prosadit velké množství novinek. Některé z nich nabyly účinnosti již v červenci. Ty zásadní ale začnou platit až od Nového roku.

Největším úspěchem je pro MPSV zavedení sdíleného pracovního místa. Zaměstnavatel díky tomu může rozdělit jedno pracovní místo mezi více zaměstnanců s kratší pracovní dobou. Tato novinka umožní především rodičům s malými dětmi lépe sladit pracovní a rodinný život.

Velké změny se budou týkat také výpočtu dovolené. Výpočet nároku na dovolenou se totiž nově nebude odvíjet od počtu odpracovaných dní, ale spravedlivěji od počtu odpracovaných hodin.

Nově se mezi překážky v práci na straně zaměstnavatele zařadilo také placené volno v obecném zájmu u personálu táborů pro děti a mládež a podobné činnosti na sportovních soustředění pro děti a mládež. Upravuje se také náhrada škody a nemajetkové újmy.

POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
V oblasti pojistného na sociální zabezpečení dochází od 1. 1. 2021 k těmto změnám: částka průměrné mzdy pro účely pojistného je 35 441 Kč, maximální vyměřovací základ pro placení pojistného činí 1 701 168 Kč, rozhodná částka (daňový základ) zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ, která vykonává vedlejší činnost, je 85 058 Kč ročně,

minimální měsíční základ pro placení záloh na pojistné pro OSVČ vykonávající hlavní činnost je 8 861 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 2 588 Kč,

minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost je 3 545 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 1 036 Kč,
minimální platba pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ činí od ledna 2021 činí 147 Kč.

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ
Redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu, který slouží pro výpočet výše dávek nemocenského pojištění, se pro rok 2021 zvyšují takto:
první redukční hranice na 1 182 Kč,
druhá redukční hranice na 1 773 Kč,
třetí redukční hranice na 3 545 Kč.

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OBČANŮ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ PO BREXITU
Změna, kterou musí MPSV provést v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie, se týká zaměstnávání pracovníků ze zahraničí. Od 1. ledna 2021 bude na občany Spojeného království nahlíženo jako na občany třetích zemí. Pracovníci ze Spojeného království tak budou povinni požádat vydání povolení k zaměstnání pro výkon práce v ČR.

Zdroj: MPSV