Dědictví: Zaplať moje dluhy!

Tohle vás asi překvapí. Že můžete zdědit nejen majetek, ale i dluhy, to není žádná novinka. Málokdo ale tuší, že ty dluhy můžete lehce zaplatit také za ostatní dědice. Do konce roku 2013 to bylo tak, že podle podílu na dědictví každý ručil svým dílem i za splacení dluhu. Pokud tedy byli tři rovnocenní dědicové, např. dluh ve výši 300 tisíc si rozdělili na třetiny.

S novým občanským zákoníkem v zádech však věřitel může požadovat úhradu celého dluhu nebo jeho libovolnou část po tom, koho si vybere. Tedy po všech spoludlužnících, jen po některých, nebo po jednom, který pak zaplatí celých 300 tisíc korun.Obáváte se dluhů mezi příbuznými?
1.
 Pokud zdědíte nejen majetek, ale i dluhy, tak se o ně jako dříve nedělíte podle dědických podílů, ale věřitel může k uhrazení celého dluhu vyzvat jakéhokoli dědice. Vy pak můžete po příbuzných „jejich díl“ vymáhat.
2. Manželé jsou povinni, až na výjimky, za sebe platit dluhy, zvláště vzniklé v průběhu manželství. Ručí však i za závazky vzniklé před svatbou, a to svou částí majetku ve společném vlastnictví.
3. Zákonný zástupce ručí za dluhy přesahující jmění nezletilého, pokud vznikly na základě jednání, k němuž dal zákonný zástupce souhlas nebo které učinil za dítě. Za závazky dospělého dítěte rodiče neodpovídají, ani když s nimi žije ve společné domácnosti, při zásahu exekutora však musejí prokázat vlastnictví věcí, jež mohou být zabaveny.

Takže může dojít k situaci, že dědic vyplatí svým příbuzným jejich podíl na nemovitosti, a protože jako jediný bude prokazatelně vlastnit majetek, vybere si jej věřitel, aby ještě splatil celý dluh po zesnulém.

Snadno se stane, že v případě tohoto držitele „černého Petra“ uhrazené dluhy převýší jeho podíl na dědictví, zatímco ostatní příbuzní budou počítat jen aktiva.

Další nepříjemné překvapení v rámci rodiny vás může čekat v souvislosti s dluhy manžela či dětí.

Kdo uteče, ten vyhraje

Nejeví se to zrovna jako spravedlivé, aby stát přehazoval celý horký brambor mezi příbuzné, ať se ohledně zděděného dluhu solidárně domluví. Požadovaná zásada „jeden za všechny a všichni za jednoho“ se totiž často mění v přízemnější „kdo uteče, vyhraje“.

Notář na začátku pozůstalostního řízení upozorní dědice na možnost během jednoho měsíce dědictví zcela odmítnout, nebo uplatnit výhradu soupisu pozůstalosti. Toto rozhodnutí už nelze dodatečně změnit, a navíc to ani velká pomoc není.

V prvním případě se dědictví zřeknete zcela (až na povinný díl nepominutelných dědiců, pozn. aut.), ve druhém sice dluhy v součtu nepřevýší zděděný majetek (dědicové ručí za dluhy jen do výše hodnoty pozůstalosti), ale zase to nijak nevylepší zmíněnou situaci jediného zoufalce, jehož si vybere věřitel.

Manželé ručí i zpětně

A jak je to s dluhy manželů? Pokud vznikly během trvání manželství, spadají do společného jmění a obvykle je musejí splácet oba. První výjimka nastane, když se dluhy týkají výlučného majetku jednoho z manželů, druhá v případě, když dluhy nadělá jeden z manželů bez souhlasu partnera. Musí se ale jednat o sekeru, která nevznikla při obstarávání každodenních záležitostí rodiny.

V ostatních případech nastává povinnost za druhého platit jeho půjčky a např. exekutoři mají možnost zabavit celý majetek patřící do společného jmění manželů, nebo obstavit účet a plat i toho z manželů, který se nezadlužil.

Manžel však odpovídá i za dluhy, které si ten druhý udělal ještě před uzavřením sňatku. Sice ne svým výlučným majetkem, ale zato až polovinou společného jmění manželů.

Dluhy nezletilých nově

Připadá nám samozřejmé, že rodiče mají odpovědnost za své děti, a přesto se předluženost nezletilých stala tématem posledních let. Novela občanského zákoníku, která by měla být účinná od července, nastavila nová pravidla pro dětské dluhy.

Ve vztahu rodičů a dětí zavádí novela ručení zákonného zástupce za dluhy, které přesahují jmění nezletilého. Půjde o dluhy vzniklé na základě jednání, k němuž dal zákonný zástupce souhlas nebo které učinil za dítě.

Škodu způsobenou dítětem do 13 let bude hradit ten, kdo nad ním zanedbal náležitý dohled. Dítě však bude odpovídat za škodu způsobenou úmyslným trestným činem, nebo pokud mu to dovolí jeho majetkové poměry (např. zdědí velký majetek).

Za dospělé dítě neplaťte

Stále více dětí využívá až do dospělosti výhody „mamahotelu“. Může se tedy stát, že dluhy nasekané zletilým potomkem žijícím ve společné domácnosti s rodiči, budou předloženy ke splácení starší generaci? Nemělo by, protože rodiče nejsou zodpovědní za dluhy svých dospělých dětí.

Podílet se na splácení však musejí v případě, že figurují v nějaké smlouvě, na jejímž základě vznikla pohledávka, jako např. ručitelé.

To samozřejmě neznamená, že se rodiče vyhnou návštěvě exekutora, který se bude snažit zabavit co nejcennější majetek potomka žijícího s nimi ve společné domácnosti. Exekutor je sice oprávněn sáhnout pouze na majetek dlužníka, rodiče však musejí dokázat vlastnické právo věcí, které si exekutor podle jejich mínění neoprávněně nárokuje. Proti zabavení je možné se do 30 dní bránit.

Autor: Petr Samec Zdroj: https://faei.cz/