Rýmařov – probíhá oprava přivaděče k ČOV.

V rámci údržby a opravy kanalizačních řadů a opravy místní čistírny odpadních vod je dlouhodobě problém s velkým nátokem balastních vod. Tyto jsou do splaškového řádu přiváděny z uličních vpustí (část městské kanalizace je jednotná – splašková a dešťová dohromady), nepovoleným napojením dešťových vod z domů a průsaky z netěsného potrubí.

Jedním z problematických úseků, co se týká netěsnosti, je část kanalizace v blízkosti Podolského potoka, v úseku od Správy silnic MSK, cestmistrovství Rýmařov (odlehčovací komora), až po nátok do čistírny odpadních vod. Jedná se o jedno z nejstarších kanalizačních potrubí, a i z toho důvodu byla provedena kompletní kontrola.

Monitoringem prošlo potrubí o celkové délce téměř 800 m, na němž se nachází odlehčovací komora a 20 revizních šachet. Kontrola odhalila netěsnost větší části spojů, prorůstající kořeny ve spojích a šachtách, korodující výztuž železobetonového potrubí a lokálně usazené hrubé sedimenty. Těmito defekty docházelo k průsaku spodních vod do potrubí a bylo nutné naplánovat jeho opravu. S ohledem na prostorové podmínky, hloubku uložení potrubí a přístupy k jednotlivým šachtám, byla zvolena oprava potrubí bezvýkopovou technologií.

Na základě výběrového řízení byla pro realizaci opravy přivaděče kanalizace k místní čistírně odpadních vod vybrána firma B M H spol. s r. o.  z Olomouce, která práce provede za celkovou cenu 6 997 503,00 Kč bez DPH – bude provedeno vyčištění stoky od usazenin a ulpělých tuků, zpřístupnění skrytých šachet (pod terénem), kontrola nátoků z přípojek a injektáže, tmelení a zednické opravy šachet. Opravy a vyvložkování potrubí se provedou bezvýkopovou metodou – do očištěného kanalizačního potrubí se pomocí hydrostatického tlaku vody zavede poddajný rukávec tvořený vrstvami netkané textilie ze syntetických vláken. Rukávec je napuštěný vhodně formovanou pryskyřicí. Tato textilní vložka se vytvrdí polymerací a v poškozené kanalizaci tak vznikne zcela nové potrubí z tvrzeného plastu. Práce v potrubí budou probíhat v tomto pořadí – zpřístupnění sanovaného potrubí z obou stran, vyčištění kanalizačního potrubí, odfrézování všech překážek kanalizačním robotem, zaměření kanalizačních přípojek a kontrola potrubí kamerou, zavedení vložky inverzním způsobem a vytvrzení rukávce polymerací, zapravení napojení mezi stěnou šachty a vložkou, odfrézování zaslepených přípojek kanalizačním robotem, kamerová kontrolní prohlídka se záznamem a uvedení opraveného úseku do provozu.

Předpoklad dokončení prací je na začátku měsíce prosince.

Ing. Miroslav Sigmund, vedoucí odboru regionálního rozvoje MěÚ Rýmařov

k 02 1
k 03 1
k 05 1

       

Fotografie z monitoringu kanalizačního potrubí

01
02
04
06
07