Zbavte se exekuce s Milostivým létem II

Na základě právní úpravy tzv. Milostivého léta II se fyzickým osobám, které mají peněžitý dluh vůči státu a dalším veřejnoprávním věřitelům vymáhaný soudním exekutorem, naskýtá příležitost splnit jejich dluh zjednodušeným a hlavně finančně výrazně méně nákladným způsobem.

Právní úprava milostivého léta II nabyla účinnosti dnem 1. září 2022. Od tohoto data až do 30. listopadu 2022 poběží tříměsíční lhůta, během níž může dlužník zaplatit nezaplacenou nebo jinak nezaniklou jistinu vymáhanou v exekučním a náhradu nákladů exekuce, která činí 1 500 Kč plus DPH ve výši 315 Kč (je-li soudní exekutor plátcem daně z přidané hodnoty). Pokud tak dlužník učiní, bude exekuce zastavena a soudní exekutor rozhodne o osvobození od placení veškerých dalších vymáhaných pohledávek přesahujících zaplacenou jistinu v exekučním řízení v rozsahu, v němž nebyly dosud uspokojeny. Pokud ale dlužník nejpozději do 30. listopadu 2022 nezaplatí svůj dluh na jistině a nákladech exekuce, exekuce mu poběží dál.

Zejména v případech, kdy exekuce probíhá již delší dobu, může dlužníkům využití milostivého léta II zachránit nemalý finanční obnos, neboť se povinný zcela osvobozuje od placení úroků z prodlení a jiného příslušenství. Pro účely milostivého léta II se přitom za příslušenství považují i penále a smluvní pokuta.

Milostivé léto II se však netýká případů, kdy po dlužníkovi vymáhá jeho dluh přímo soud, nebo jiná organizační složka státu, jako např. správce daně, v daňové exekuci. U těchto exekucí nelze „Milostivé léto II“ využít. Tzv. Milostivé léto II se nevztahuje ani na výkon rozhodnutí vedený soudem.

Milostivé léto II lze využít na pohledávky splňující všechny níže uvedené podmínky:

 • dluh je vymáhán exekučně soudním exekutorem,
 • dlužníkem je fyzická osoba a
 • věřitelem je
  • Česká republika,
  • Územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy,
  • státní příspěvková organizace,
  • státní fond,
  • veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,
  • dobrovolný svazek obcí,
  • regionální rada regionu soudržnosti,
  • příspěvková organizace územního samosprávného celku,
  • ústav založený státem nebo územním samosprávním celkem,
  • obecně prospěšná společnost založená státem nebo uzemním samosprávním celkem,
  • státní podnik a národní podnik,
  • zdravotní pojišťovna,
  • Český rozhlas nebo Česká televize, nebo
  • právnická osoba, v níž má stát nebo uzemní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby.

Jak má dlužník postupovat?

Pokud si dlužník není jistý počtem vedených exekucí nebo nezná spisové značky proti němu vedených exekučních řízení, anebo neví, kteří soudní exekutoři vůči němu exekuci vedou, doporučujeme opatřit si výpis z Centrální evidence exekucí, který lze pořídit i on-line na webu Exekutorské komory České republiky, nebo na jakékoliv pobočce Czech POINT (Česká pošta, obecní úřad atp.), výpis je zpoplatněn.

Dlužník napíše soudnímu exekutorovi dopis (viz vzor dopisu), ve kterém sdělí, že žádá soudního exekutora o zahájení postupu podle zákona č. 214/2022 Sb., o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů (využití tzv. Milostivého léta II) – velmi důležité!

Ddlužník může ve stejném dopisu (ale i zvláštním dopisem) požádat o sdělení výše dosud nezaplacené nebo jinak nezaniklé jistiny nebo její části a výše paušální náhrady nákladů exekuce.

Soudní exekutor musí na žádost o sdělení výše nezaplacené nebo jinak nezaniklé jistiny odpovědět do 15 dnů od doručení dopisu dlužníka.

Pokud by soudní exekutor ve lhůtě na žádost dlužníka nereagoval, může dlužník možnost získat informaci o původní vymáhané jistině nahlédnutím do spisu soudního exekutora nebo může získat tyto informace přímo u věřitele.

Po získání výše uvedených informací dlužník zaplatí svůj dluh – jistinu (případně doplatí zbývající část jistiny) a náhradu nákladů exekuce, které činí 1 500 Kč plus DPH ve výši 315 Kč (je-li soudní exekutor plátcem daně z přidané hodnoty). Předmětnou platbu dlužník označí poznámkou „Milostivé léto II“ a platbu odešle tak, aby byla zaplacena na účet soudního exekutora nejpozději dne 30. listopadu 2022. Požádá-li dlužník soudního exekutora o sdělení výše nezaplacené nebo jinak nezaniklé jistiny výše uvedeným dopisem do 15. listopadu 2022, lhůta k úhradě dlužné částky se prodlužuje o počet dnů, o které soudní exekutor překročil lhůtu pro odpověď  dlužníkovi, a neskončí dříve než 5 dnů ode dne, kdy byla dlužníkovi doručena dopověď soudního exekutora.

Soudní exekutor exekuci zastaví a rozhodne o osvobození od placení veškerých dalších vymáhaných pohledávek přesahujících zaplacenou jistinu v exekučním řízení v rozsahu, v němž nebyly dosud uspokojeny.

Zdroj: https://www.rymarov.cz/