Rýmařov – Město vyhlásilo dluhovou amnestii

Město Rýmařov se inspirovalo akcí Milostivé léto, která v minulosti v České republice proběhla, a rozhodlo se nabídnout možnost oddlužení také svým dlužníkům.

Stát v uplynulých letech nabídl dlužníkům v rámci projektu tzv. Milostivého léta šanci, jak se zbavit dluhů tím, že jim odpustí úroky, sankce, penále či exekuční náklady spojené s dluhem. Stačí zaplatit dlužnou částku = jistinu. Milostivé léto se dosud vztahovalo pouze na dluhy vymáhané soudními exekutory, případně na dluhy vůči finanční správě a na sociálním pojištění (tato verze proběhne letos v létě).    

Zastupitelstvo města Rýmařov schválilo na svém květnovém zasedání obdobu Milostivého léta vůči dlužníkům na nájemném z bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Rýmařova. Jedná se o dlužníky, kteří

  • mají uzavřenou dohodu o splátkách,
  • jsou zažalováni,
  • musí dluh uhradit na základě již vydaného a pravomocného rozsudku či platebního rozkazu,
  • mají exekuci na dluh a jeho příslušenství.

Nebude promíjen dluh, ale pouze příslušenství. Příslušenství ale může v mnoha případech (staré dluhy) dosáhnout i výše samotného dluhu (= jistiny) a pro dlužníka je pak demotivující jeho problém jakkoli řešit. Např. k dluhu ve výši 50 tis. Kč z roku 2018 činí příslušenství částku 20 tis. Kč.

Prominutí příslušenství se týká dluhů vzniklých před 31. březnem 2023, přičemž nájemce nesmí být od 1. dubna 2023 v prodlení s placením nájemného a služeb. Nájemce musí do 30. září 2023 uhradit celou dlužnou částku jistiny za období do 31. března 3023. Nájemce nebytových prostor kromě jistiny uhradí příslušenství ve výši 20 % dlužné částky na příslušenství – úhrada je možná ve splátkách. Pokud už tuto část uhradil, je mu příslušenství ve zbytku prominuto, pokud uhradil více, rozdíl se nevrací.

O prominutí příslušenství dluhu je potřeba požádat osobně nebo písemně příspěvkovou organizaci Byterm Rýmařov, Palackého 11. Žádost musí být doručena nejpozději do 30. září 2023. Dlužníci se se svými případnými dotazy mohou obrátit na ředitelku organizace Bc. Ivanu Pavlovcovou, tel. 554 254 361.

O samotném prominutí příslušenství dle individuálních žádostí bude po splnění všech podmínek pro prominutí rozhodovat rada města (pokud je promíjena částka do 20 tis. Kč) nebo zastupitelstvo města.

Zásady pro uplatňování dluhové amnestie, které nastavují podmínky odpuštění příslušenství, najdete zde.

Zdroj: https://www.rymarov.cz/