Výběrové řízení na obsazení pracovního místa účetní.

OBEC MALÁ MORÁVKA, IČ: 00296201, Malá Morávka 55, 793 36 Malá Morávka, okres Bruntál


Tajemník obecního úřadu Malá Morávka vyhlašuje v souladu s ust. § 6 zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů


Veřejnou výzvu:


Výběrové řízení na obsazení pracovního místa účetní (administrativní
pracovník) – zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou
Místo výkonu práce: Obecní úřad Malá Morávka, Malá Morávka 55, 793 36 Malá Morávka


Náplň práce:
Vedení účetnictví, zpracovávání účetních výkazů a předkládání údajů měsíčních
účetních uzávěrek na KÚ, provádění veškerých operací souvisejících s vedením
účetnictví a archivací účetních dokladů.

Vystavování faktur, složenek.
Příprava podkladů k návrhu rozpočtu.
Přiřazování rozpočtové skladby k jednotlivým finančním operacím.
Zajišťování platebního styku s bankou.
Zpracovávání podkladů pro vymáhání pohledávek.
Vykonávání správy místních poplatků, vedení evidence a vybírání poplatků.
Vypracování a podávání daňového přiznání obce.
Vedení evidence majetku obce, zpracovávání přehledů, výkazů a statistiky.
Příprava podkladů pro inventarizaci majetku.
Zpracování a evidence povinně zveřejňovaných informací obce.
Příprava podkladů pro jednání zastupitelstva a jeho výborů (zejména finančního
a kontrolního).
Průběžné informování starosty o finančním stavu obce a pohybech na účtu obce.
Zabezpečování aktualizace směrnic a vnitřních předpisů týkajících se účetnictví.
Vedení mzdové a personální agendy obce.
Vedení obecní pokladny.
Provádění vidimace a legalizace.
Práce se spisovou službou.

Podmínky:
Nástup od 01.10.2023 nebo dle dohody.
Pracovní poměr na plný úvazek, na dobu určitou se zkušební dobou 3 měsíce.

 1. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  Požadavky:
   Minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou.
   Znalost podvojného účetnictví, mezd, odpisů apod.
   Dobrá znalost práce na PC (např. MS Excel, MS Word, Outlook).
   Výborná znalost českého jazyka.
   Schopnost kultivovaného slovního a písemného projevu.
   Morální bezúhonnost (podle ust. § 4 zákona č. 312/2002 Sb.), organizační
  schopnosti, komunikativnost, samostatnost, schopnost jednat s lidmi, příjemné
  vystupování, ochota dále se vzdělávat.
   Psychická odolnost a odolnost vůči stresu
   Flexibilita
  Výhodou:
   Orientace v účetnictví obcí.
   Znalost a praxe se softwarem firmy Alis (programy Keo).
   Řidičský průkaz skupiny B.
   Znalost AJ, NJ.
   Znalost zákona o účetnictví, zákona o obcích a rozpočtových pravidlech územních
  celků, znalost správního řádu.
  Náležitosti písemné přihlášky:
   Jméno, příjmení a titul uchazeče.
   Datum a místo narození.
   Státní příslušnost.
   Místo trvalého pobytu.
   Číslo občanského průkazu, popř. číslo dokladu o povolení k pobytu.
   Telefonní kontakt.
   Datum a podpis.
  Povinné přílohy k přihlášce:
   Strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadním zaměstnání s důrazem na
  odborné znalosti a dovednosti týkající se požadovaných činností.
   Originál nebo ověřená kopie výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců.
   Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
   Další doklady, které se týkají odborné způsobilosti uchazeče.
  Lhůta pro dodání přihlášky:
   do 20.09.2023 do 14 hodin
   obálku označte heslem „Výběrové řízení – ÚČETNÍ OBCE“ – NEOTVÍRAT

Přihlášky zasílejte nebo doručte osobně na adresu: Obec Malá Morávka
Malá Morávka 55
793 36 Malá Morávka
Na zadní straně obálky uveďte jméno, příjmení a Vaši adresu.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení i bez uvedení důvodu kdykoli v
jeho průběhu. Proti zrušení výběrového řízení se nelze odvolat.
Rozhodnutí výběrové komise bude uchazečům oznámeno písemně až po ukončení
výběrového řízení. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.
Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že zadavatel bude pro potřeby výběrového řízení
nakládat s jeho osobními údaji. Po ukončení výběrového řízení budou dokumenty s osobními
údaji a výpis z RT zaslány doporučenou zásilkou zpět uchazečům.


V Malé Morávce dne 30.08.2023
Ing. Svatopluk Gottvald
tajemník OÚ Malá Morávka