Krajská hygiena vydala mimořádné opatření platné i pro Rýmařovsko

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě eviduje k 5. 8. 2020 zvýšený počet osob, u kterých byla prokázána nákaza Covid-19 na území celého Moravskoslezského kraje kromě okresu Bruntál. Protože nelze vyloučit zavlečení nákazy z jiných okresů v rámci Moravskoslezského kraje a vzhledem k tomu, že území okresu Bruntál je oblíbenou turistickou destinací a je zde organizováno k dnešnímu datu několik zotavovacích akcí, považovala krajská hygiena za nezbytné přistoupit k vydání uvedeného mimořádného opatření.

Moravskoslezská hygiena evidovala v období od 16. do 22. července celkem 55 nových lokálních ohnisek nákazy, ve kterých nebyla objasněna cesta přenosu, (jde o 331 případů nákazy) za období od 23. do 29. července dalších nových lokálních ohnisek (294 případů nákazy) a od 30. července do 5. srpna přibylo dalších 47 ohnisek (254 osob). Hygienici proto považují za nezbytné přijmout opatření, která předejdou koncentraci lidí zejména v uzavřeném prostoru a stanoví další podmínky pro ochranu před nákazou koronavirovou infekcí.

Na území okresu Bruntál, kam samozřejmě spadá i Rýmařovsko, tedy s účinností od 7. srpna 2020 od 12:00 platí následující mimořádné opatření při epidemii:

 • u nových pacientů ve zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, je nutno při příjmu provést PCR test (s výjimkou pacientů, kteří předloží lékařské potvrzení o absolvování testu PCR na přítomnost SARS CoV-2, které není starší než 4 dny).
 • v zařízeních sociálních služeb (tj. v domovech pro osoby se zdravotním postižením, v domovech pro seniory, v domovech se zvláštním režimem a v chráněném bydlení) je zakázán příjem nových osob s výjimkou těch osob, které předloží lékařské potvrzení o absolvování testu PCR na přítomnost SARS CoV-2 s negativním výsledkem, které není starší než 4 dny.
 • provozovatelé zotavovacích akcí jsou povinni dodržovat následující pravidla:
  • zajištění dezinfekce rukou bezprostředně před konzumací jídla,
  • zajištění osoušení rukou jednorázovými ručníky,
  • zajištění dezinfekce prostorů zotavovací akce či jiné podobné akce se zvýšeným zřetelem na hygienická zařízení, stravovací prostory,
  • vyloučení dětí z přípravy stravy a úklidu, s výjimkou ubytovacích prostorů,
  • omezení na maximální možnou míru návštěv rodičů či jiných osob,
  • omezení na maximální možnou míru pohybu dětí pouze na oblast tábora či do volné přírody bez využití veřejné dopravy.
 • pokud je to možné, zaměstnanci výrobních podniků, u kterých dochází k vzájemnému setkávání při střídání směn, by se neměli potkávat se zaměstnanci předchozí nebo následné směny na provozech a pracovištích daného výrobního podniku.
 • pokud je to možné, je nutno zamezit styku zaměstnanců se zaměstnanci jednotlivých provozů a pracovišť daného podniku na rizikovou vzdálenost menší než 2 m v rámci jedné směny.
 • zaměstnavatelé musí přijmout taková opatření, aby byl minimalizován kontakt zaměstnanců při stravování a při očistě v sanitárních zařízeních tak, aby nedocházelo k vzájemnému kontaktu osob, zejména pokud tyto osoby nevykonávají svou práci v rámci jedné sekce, oddílu, buňce či provozu.
 • ve vnitřních prostorách zdravotnických zařízení poskytujících ambulantní péči je zakázán pohyb a pobyt všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor bez výdechového ventilu, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, s výjimkou dětí do dvou let věku a osob s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.
 • všechny osoby zaměstnávající přeshraniční pracovníky (s výjimkou pro pracovníky Integrovaného záchranného systému, včetně horské služby a ostatních složek integrovaného záchranného systému a řidičů mezinárodní dopravy) jsou povinny zamezit vstupu těchto osob do všech provozoven a pracovišť daného zaměstnavatele, pokud tito pracovníci současně nepředloží zaměstnavateli, jedenkrát za 14 dní lékařské potvrzení o absolvování PCR testu na SARS-CoV-2 s negativním výsledkem. Test nesmí být starší než 4 dny.

Úplné znění mimořádného opatření

Zdroj: https://www.rymarov.cz/